Quan el progenitor que està obligat a pagar una pensió d’aliments deixa de pagar-la, l’altre pot interposar una demanda executiva a través d’advocat i procurador sol·licitant se li requereixi perquè compleixi amb la seva obligació i, en cas de ser necessari, se li embarguin béns suficients per a cobrir l’import de pensions impagades a més de les costes del procés i els interessos generats. 

Igualment, i per a casos de major gravetat, el Codi Penal preveu en el seu article 227 el delicte d’impagament de pensions. Perquè l’impagament constitueixi delicte, han de deixar de pagar-se 2 mesos consecutius o 4 no consecutius. Malgrat l’existència i regulació d’aquest delicte, sempre recomanem que s’acudeixi preferentment a la via civil i es reservi la via penal per a aquells casos de major gravetat en els quals existeix un abandó total de les obligacions del progenitor incomplidor o els impagaments constitueixen violència econòmica.