En principi una herència implica normalment rebre bens i doblers, ara bé, no sempre és així, especialment ara.

Efectivament, l’acceptació de l’herència implica fer-se càrrec de tots els bens i drets del difunt, però (alerta) també de tots els seus deutes i obligacions. I no resulta infreqüent en aquests moments, que els deutes puguin ser superiors als bens i doblers.

Durant l’exercici professional de l’advocacia m’he trobat en casos a on ha estat del tot aconsellable acceptar l’herència a benefici d’inventari, particularment en aquests darrers anys.

Què passa si a l’herència hi ha més deutes que bens o doblers?
En aquest cas, si s’accepta l’herència sense fer cap casta de reserva, l’hereu es pot trobar amb sorpreses molt desagradables. Així si el passiu és superior a l’actiu, aleshores l’hereu estarà obligat a pagar de la seva butxaca tots els deutes del mort, encara que siguin superiors als actius de la pròpia herència!!. Resultarà un molt mal negoci.

Se pot acceptar sols els bens de l’herència i rebutjar els deutes?
En realitat no es pot sols acceptar els bens i rebutjar els deutes, però el que si es pot fer és acceptar a benefici d’inventari, això implica que l’hereu sols pagarà fins que hi hagi bens o drets de l’herència, però no afectarà al seu patrimoni personal.

Com es fa l’acceptació a benefici d’inventari?
Es necessari fer una declaració expressa i solemne davant el Jutjat o una notaria.

Quin termini hi ha?
Atenció, el termini potser molt curt: 30 dies des que és te coneixement que un és hereu.

Quins efectes té l’acceptació de l’herència amb benefici d’inventari?
Limita la responsabilitat per deutes al propi actiu (bens i drets) de l’herència, evitant que l’hereu hagi de pagar de la seva pròpia butxaca els deutes del mort.

Dret a deliberar
No obstant, abans d’acceptar l’herència, ja sigui a benefici d’inventari o no, hi ha el dret a demanar el dret a deliberar en el termini de 10 dies des que es té coneixement que s’és hereu, tret que no tengui els bens en el seu poder.