10 preguntes bàsiques en matèria de disciplina urbanística

1.- En què consisteix la disciplina urbanística? D’acord amb el que indica l’article 144.2 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB), la disciplina urbanística comporta l’exercici per les Administracions públiques competents de les següents potestats administratives, en els termes regulats a l’esmentada llei: -La inspecció de l’execució dels [...]

Per |octubre 7th, 2019|Administratiu|0 Comentaris

Àmbit de les activitats sotmeses a la Llei 7/2013, després de la reforma de la Llei 6/2019

El passat 16 d’abril de 2019 va entrar en vigor en la seva totalitat la Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’ activitats a les Illes Balears, publicada al BOIB núm. 21, de 16 de febrer de 2019. [...]

Per |setembre 25th, 2019|Administratiu|0 Comentaris

Blanqueig de capitals: obligació d’inscriurer-se al registre mercantil abans del 4 de setembre de 2019

El Reial Decret-Llei 11/2018 ha reformat la Llei 10/2018 de 28 d’abril, de Prevenció del blanqueig de capitals i de finançament de terrorisme. En aquesta reforma incorpora a la disposició addicional única, l’obligació d’inscripció al registre mercantil, a les persones jurídiques o físiques que de forma empresarial o professional prestin tots o alguns dels servicis [...]

Solució de conflictes entre el PTI de Mallorca i els plans urbanístics en les categories de sòl rústic comú

La recent Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 493/2018, de 24 d’octubre [ECLI:ES:TSJBAL:2018:873] tracta entre d’altres qüestions, la problemàtica dels criteris de prevalència entre la normativa d’ordenació territorial i la urbanística, en cas de conflicte a l'hora de determinar la categoria de sòl i la qualificació urbanística a les quals [...]

Per |desembre 4th, 2018|Administratiu|0 Comentaris

Canvis en el règim de la llicència de primera ocupació i de la cèdula d’ habitabilitat a la Modificació puntual del Reglament General de la Llei d’ordenació i ús del sòl

Al BOIB número 143, de 15-11-18, ha aparegut publicat l'Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de data 8 de novembre de 2018, d’aprovació definitiva de la modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca (ROUS). Tal com s’explica en [...]

Per |novembre 20th, 2018|Administratiu|0 Comentaris

La rehabilitació mèdica com a causa de prescripció de reclamacions d’indemnització per danys físics

Recentment la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha dictat la Sentència núm. 429/2018, de 12 de setembre  de 2018 [ECLI:ES:TSJBAL:2018:773], en què desestima un recurs contenciós-administratiu interposat contra una resolució de la consellera de salut del Govern Balear, que va desestimar una reclamació patrimonial en matèria sanitària, per prescripció [...]

Per |novembre 12th, 2018|Administratiu|0 Comentaris

L’Administració ha de justificar motivadament la culpabilitat de l’infractor

En aquests darrers mesos la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha emès al manco dues sentències en què generalitza una doctrina creada a l’àmbit tributari, segons la qual l’Administració no pot fonamentar l’existència de culpabilitat en l’infractor amb una simple exposició de fets i un resum d’al.legats, sinó que [...]

Per |novembre 6th, 2018|Administratiu|0 Comentaris

Despeses de préstecs hipotecaris, Clàusula d’Obertura i Clàusula Terra

Puc reclamar-los? La nostra firma el pot ajudar.   1.- CLÀUSULA TERRA Si té una clàusula terra a la seva hipoteca, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016, té altes possibilitats de recuperar els interessos abusius abonats. Per això serà necessari calcular l’import i [...]

Hipoteques Multidivisa: Què són i com reclamar-les

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (STJUE de 20 de setembre de 2017) i el Tribunal Suprem (STS 608/2017, de 15 de novembre de 2017) han declarat que les hipoteques multidivisa comercialitzades sense transparència són abusives. Així doncs, si s'evidencia en judici que a la fase precontractual i contractual es va ometre la [...]

Per |març 7th, 2018|Administratiu, Dret immobiliari, Fiscal|0 Comentaris

Les estacions de servei de combustibles “desateses” (sense personal present en l’estació) són compatibles amb els drets dels consumidors

La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Illes Balears ha dictat la Sentencia número 44, de data 31 de gener de 2017, que anul·la l'article 7 del Decret 31/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els drets de les persones consumidores i usuàries en l'activitat de venda al públic al [...]

Per |febrer 14th, 2017|Administratiu|0 Comentaris