La nostra legislació el preveu des del 2015 gràcies a la Llei 15/2015 i es tracta d’un divorci de mutu acord que es realitza davant el notari en lloc de davant un jutge. Tramitar així un divorci té moltíssims avantatges, però sobretot la major rapidesa respecte a un divorci tramitat davant el Jutjat i el menor cost econòmic per als clients. A més, aquesta tramitació del divorci fa que la situació sigui molt menys conflictiva i el cost emocional sigui menor per als cònjuges.

Per a poder realitzar un divorci d’aquesta manera és necessari complir amb alguns requisits:

  • Que el divorci es realitzi de mutu acord. 
  • Que hagin passat almenys 3 mesos des de la celebració del matrimoni. 
  • Que hi hagi un conveni regulador signat que es ratifiqui després davant el notari.
  • Que no existeixin fills menors d’edat (sempre que no estiguin emancipats) o amb la capacitat modificada.
  • Que si existeixen fills majors, prestin el seu consentiment a les mesures que els afectin si és que n’hi ha.
  • Que els cònjuges compareguin personalment davant el Notari/a. És necessària l’assistència i presència de, almenys, un advocat que assessori i firmi l’escriptura de divorci. Pot ser un advocat per a tots dos cònjuges o un advocat diferent per a cadascun.

El Notari/a competent serà el de l’últim domicili comú o el del domicili d’un dels dos cònjuges