I.- SUPÒSIT DE FET

El 24.10.10 un pare atorgà escriptura pública de donació universal, en la qual nomenà hereu contractual al seu fill menor d’edat que actuava representat pels seus pares, donant-li la nua propietat d’una finca per un valor de 128.250€

L’administració autonòmica balear ho considerà com a una donació ordinària i no com a una donació universal (pacte successori). L’administració autonomia considerà que un menor no té la capacitat de contractar exigida en una donació universal (art. 12 de la Compilació de dret civil balear). Segons l’administració autonòmica en una donació universal es generen obligacions a l’hereu contractual, sense que es pugui repudiar l’herència.

Aquesta resolució va ser objecte de recurs contenciosoadministratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que dictà la sentència de data de 07.05.19, desestimant el recurs.

 

II.- LEGISLACIÓ

Les lleis que són objecte de consideració a la sentència són:

a.- Art. 12.1 de la Compilació de dret civil balear:

La donació universal ses formalitzarà necessàriament en escriptura pública a l’atorgament de la qual hauran de concórrer, per ells o representats per persona facultada per a això amb poder especial, el donant i el donatari. El donant haurà de tenir la lliure disposició dels seus béns i el donatari capacitat per contractar.

B.- Art. 166 del Codi civil:

Los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares ni enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio Fiscal.

Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorización, la herencia sólo podrá ser aceptada a beneficio de inventario.

No será necesaria autorización judicial si el menor hubiese cumplido dieciséis años y consintiere en documento público, ni para la enajenación de valores mobiliarios siempre que su importe se reinvierta en bienes o valores seguros.

 

La sentència també cita l’article 73 de la Compilació de dret civil balear. Al nostre entendre l’esment d’aquest article resulta erroni, ja que no som davant un pacte d’institució d’Eivissa i Formentera, sinó davant una donació universal. El donant i el donatari són de veïnatge civil mallorquí i atorguen una donació universal.

 

III.- DE L’ONEROSITAT O NO DE LA DONACIÓ UNIVERSAL

La sentència considera que la donació universal sempre té caràcter onerós:

La exigència al donatario de la capacidad para contratar combina adecuadamente tanto con el hecho de que la donación universal, por su propia naturaleza, sea siempre onerosa, como con que, fallecido el donante, la transmisión del patrimonio en bloque del donante al donatario comprende también el passivo, debiendo así responder del pago de las deudas, cargas y obligaciones de la herència.

Conseqüentment, conclou la sentència que d’acord l’article 166 del Codi civil, per a una donació universal amb un menor donatari, no serà suficient la intervenció dels pares; sinó que serà necessari o bé autorització judicial o bé recollir la incidència del benefici d’inventari en la transmissió de l’herència a l’escriptura pública.

La sentència recull literalment la conclusió del debat que va tenir al si de la Comissió Acadèmica de Dret Privat de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears (http://www.ajlib.es/wp-content/uploads/2014/10/Boletin-Academia-Tomo-XII.pdf) a l’any 2012.

 

IV.- EL NOSTRE PARER

Compartint la prevenció sobre l’onerositat que poden implicar les donacions universals vers menors, la realitat és que en aquest cas entenem que no es dona aquesta onerositat.

Efectivament, la donació universal contenia cap prestació personal, ni càrrega de cap casta. I pel que fa al tema de les possibles càrregues, deutes i obligacions de l’herència, la Compilació al seu article 9 estableix que si bé mort el donant, el donatari no podrà repudiar l’herència, sí podrà fer ús del benefici d’inventari.

Al nostre entendre no hi ha onerositat en aquesta donació universal, per la qual cosa en aplicació de l’article 166, hauria d’esser suficient l’assistència del progenitors (entenem que el no donant per evitar conflicte d’interessos).

Consideram que no es pot deduir de forma automàtica que tota donació universal té caràcter onerós.

En qualsevol cas seria desitjable una reforma legislativa que aclarís i donàs seguretat jurídica.