Vendre immobles o qualsevol altre bé, si es té un deute pendent, potser un delicte que pot implicar presó de fins a 4 anys. Per tant hi ha que anar alerta amb això.

Això no obstant, no sempre vendre immobles o altres bens abans que s’inicii un procés judicial en contra en reclamació del que es deu, és delicte.

 

Quan hi ha delicte?

Per a que pugui considerar-se que s’ha comés un delicte d’alçament de bens, és necessari que se donin els següents requisits:

a.- Que es deguin doblers.

b.- Que se vengui, doni, hipotequi o se disposi de qualsevol manera dels bens immobles o altres, del deutor.

c.- Que el deutor no pugui pagar el que deu.

d.- Que el deutor vengui amb la intenció de que el creditor no cobri.

 

I si ven un immoble, però encara en tenc d’altres?

En aquest cas no hi haurà delicte, sempre que amb els altres immobles o la resta de l’actiu, se pugui pagar el deute.

 

Com se pot sebre si el deutor ha venut amb la intenció que el creditor no cobri?

Es tracta aquest, del tema més complicat pel que fa als requisits del delicte d’alçament de bens. Com sigui que és impossible conèixer la intenció subjectiva d’un tercer, se podrà arribar a aquesta conclusió a partir d’indicis, com per exemple:

a.- Si la venda és cronològicament propera a l’inici de qualsevol procediment o reclamació de deute.

b.- Si la venda és a qualque familiar o amic.

c.- Si la venda es fa per un preu molt baix o bé directament es fa una donació.

d.- Si a pesar de vendre el pis o la casa, continua vivint allà a títol d’arrendatari, usdefructuari…

 

Vius si la compravenda es fa a un fill/a…

Hi ha que anar alerta amb això, ja que podem convertir el fill/a que vol ajudar a son pare o a sa mare a sortir del problema d’un deute, en un cooperador necessari, és a dir, haurà comès el mateix delicte que son pare o sa mare.

 

En definitiva, es pot vendre o donar un pis si es té un deute, però hi ha que amb molt de compte per no cometre un delicte d’alçament de bens.

 

Aquesta publicació també està disponible en: Spanish English