Des de setembre de 2021, com a conseqüència de la Llei 8/2021, ja no existeix en el nostre ordenament jurídic la “incapacitat judicial”, ja que a la fi ens adeqüem a la Convenció Internacional sobre Drets de les Persones amb Discapacitat i a la premissa bàsica que la discapacitat no anul·la la capacitat jurídica de les persones ni anul·la els seus drets.

Amb aquesta Llei s’elimina la figura del tutor com a persona que substitueix a la persona amb discapacitat en la presa de decisions i es configura un nou sistema de mesures de suport per a aquestes persones: la guarda de fet, per a situacions en les quals no existeixen mesures judicials; la curatela, que suposa un suport proporcional a la capacitat de la persona amb discapacitat; i el defensor judicial, que és un suport ocasional per a instàncies més complexes o per a casos de conflicte d’interessos entre la figura de suport i la persona amb discapacitat.

La sol·licitud de mesures de suport poden presentar-la el cònjuge, ascendents i descendents, els germans, el Ministeri Fiscal i la pròpia persona discapacitada. A més, existeix l’opció que persones amb, per exemple, malalties degeneratives (alzheimer, parkinson, demències…) prevegin quan encara compten amb totes les seves capacitats qui serà la persona que els doni suport, com hauran d’administrar-se els seus béns, on volen residir…