Una de les primeres i reiterades consultes que em repeteixen els emprenedors que inicien petits projectes, habitualment relacionats amb negocis on line, és sempre: “si començo la meva activitat i amb prou feines genero ingressos amb el meu ecommerce tinc l’obligació de pagar els 260 euros de l’autònom?”.
La resposta és “No, depèn del volum dels teus ingressos i la habitualitat de la teva activitat”. Per estar enquadrats com a autònoms amb obligació de cotitzar a la seguretat social la norma exigeix realitzar de forma habitual, personal i directa una activitat lucrativa, ni més ni menys.
La normativa reguladora d’aquesta cotització no expressa quantitat mínima d’ingressos, ni que s’entén per habitualitat. Va ser el Tribunal Suprem, que ja des del 29/10/1997 va fixar el criteri del salari mínim interprofessional com a llindar per considerar l’obligació de cotitzar com a autònom o la seva exclusió. El salari mínim actualment ascendeix a 645,30€ mes o 9.034,20€ anuals. Sobre la base d’aquest criteri del Tribunal Suprem un emprenedor, en tant no generi aquesta quantia mínima pot evitar aquest cost.
Aquest criteri s’ha vist reforçat per la possibilitat prevista legalment que un jubilat que cobra pensió pugui compatibilitzar aquesta jubilació amb un treball per compte propi, sempre que no tingui ingressos superiors a 645€ mensuals o 9.034€ anuals. És una via poc explorada pels nous empresaris que realment emprenen sense generar ingressos durant algun temps.
Això sí, quan els ingressos superin aquest límit del salari mínim no hi ha opció, cal passar per caixa…