El Tribunal Suprem acaba de ratificar en la seva sentència de 21 de juny de 2018, que pots consultar aquí, que la prestació per desocupació és compatible amb treballs per compte propi puntuals i poc significatius.

Aquesta sentència és important perquè torna a donar arguments per respondre amb una mica de garantia a una pregunta freqüent: Puc realitzar qualque  treball pel meu compte mentre estic cobrant l’atur?

Per al supòsit concret del cas resolt en aquesta recent sentència, la resposta que dóna el Tribunal és que sí, que l’atur és compatible amb la recollida d’oliva per compte propi i que ha generat uns beneficis nets puntuals de 790,42€.

Les dades base d’aquest plet eren:

Un desocupat que cobrava l’atur va realitzar treballs per compte propi en la campanya de recollida d’oliva de 2012, emetent factura a la cooperativa agrària per import de 3.405,10 € bruts. En la declaració d’IRPF d’aquest any va declarar aquests ingressos bruts, que un cop descomptades les despeses oportunes donaven com a resultat un benefici net de 790,42€.

El Servei d’Ocupació, un cop creuats les dades amb Hisenda el 2013 i observar que hi ha ingressos per activitat empresarial, li extingeix la prestació per desocupació i li exigeix la devolució de 9.459,14 € per l’atur cobrat des de 2012.

Les claus per donar aquesta resposta positiva, per part del Tribunal Suprem, són dues:

  • Les tasques realitzades per compte propi són marginals o residuals.
  • Els ingressos que genera aquesta activitat no tenen cap rellevància econòmica.

Des d’un punt de vista tècnic l’argumentació jurídica exposada pel Tribunal Suprem es resumeix en el següent:

La nostra doctrina, per a un supòsit com el present, és la que queda plasmada en la ja esmentada STS / 4ª de 5 abril 2017, segons el qual, la regla general de la incompatibilitat s’ha de matisar “en casos extrems en els quals els rendiments generats per l’activitat econòmica que pugui haver dut a terme el perceptor de les prestacions d’atur són especialment insignificants, ridículs i de tan escassa rellevància, que no permeten si més no que poguessin considerar com a fruit d’una veritable activitat laboral“.

En altres paraules, si estàs cobrant l’atur i fas alguna feineta esporàdicq, que et genera uns ingressos petits i puntuals, el Servei Públic d’Ocupació no hauria extingir-te la prestació i fer-te tornar el que has cobrat des d’aquest moment.

Aquesta resposta no serveix com a criteri general d’aplicació a qualsevol supòsit que es plantegi, per tant, s’haurà d’estar cas per cas, però sí que pot marcar una línia de defensa clara a aquells perjudicats per extincions de prestacions de desocupació per treballs per compte propi puntuals.

Una bona sentència i bona notícia per a persones que lluny d’intentar defraudar declaren els seus ingressos petits i intenten obtenir alguna renda extra de forma oficial i sense haver de perdre la seva desocupació.