(En cas de defunció d’un progenitor o que l’altre sigui insolvent)

El dret d’aliments entre parents es regula als articles 142 i ss. del Codi Civil. Es tracta d’un dret que té com a fonament últim el deure moral i jurídic derivat del vincle familiar que uneix els individus de la relació obligacional.

 

Qui són els obligats a abonar dret d’aliments?

Això ve determinat per l’article 143

Artículo 143

Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente:

1.º Los cónyuges.

2.º Los ascendientes y descendientes.

Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación.

 

Quin ordre s’ha de seguir?

Això ve determinat a l’article 144, que estableix un ordre de prelació:

Artículo 144

La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos se hará por el orden siguiente:

1.º Al cónyuge.

2.º A los descendientes de grado más próximo.

3.º A los ascendientes, también de grado más próximo.

4.º A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o consanguíneos.

Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos.

 

Han de pagar els padrins?

L’ordre de prelació de l’article 144 té caràcter excloent, és a dir, no es pot reclamar als padrins si els pares són solvents i poden mantenir els menors. Dit d’una altra manera, per poder reclamar als padrins s’ha d’acreditar que els pares no tenen mitjans econòmics per atendre els menors.

.- Sentencia del Tribunal Suprem de 13 d’abril de 1991, un pare reclama contra la seva mare i el seu germà.

.- Sentencia de l’Audiència Provincial de Lleó de 12 de juny de 2002 a on una mare reclamava aliments contra la sogra.

.-Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid de 21 d’octubre de 2003, a on un pare reclamava aliments pel seu fill als sogres.

 

Es pot reclamar sols a uns padrins i no a tots?

No. S’han de demandar a tots els padrins.

L’obligació de prestar aliments és mancomunada, divisible i no solidària, per la qual cosa es repartirà entre els padrins de forma no igual, sinó proporcional als seus ingressos.

Sentència de l’Audiència Provincial de Lleó  de 12 de juny de 2002

Sentència de l’Audiència Provincial de Tarragona de 26 de febrer de 2003

 

Se poden reclamar despeses extraordinàries als padrins?

És discutible, però  es pot defensar que no forma part del concepte d’aliments de l’article 142 que és diferent del concepte d’aliments dels progenitors vers el seus fills derivats de l’article 93 del C.c.

)?