Successful business woman

Dia 19 de setembre el Congrès aprovà la Llei de Suport als Emprenedors i la seva internacionalització. Es tracta d’una important reforma legislativa que afecta a diverses lleis, però al nostre parer de forma insuficient, en especial pel que fa al concurs de les persones físiques a on la reforma resulta tímida i no entra en els problemes de fons.

Els principals punts de la reforma són:

1.- Es crea la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada. En base en aquest figura, els empresaris persones físiques podran evitar perdre el seu habitatge (sempre que no superi els 300.000€ de valor) pels deutes empresarials. Per obtenir aquests beneficis hauran de complir determinades formalitats (inscripció al registre, contes anuals…) que en qualsevol cas són menors que les de les societats de responsabilitat limitada.

2.- Es crea la figura de la societat limitada en formació successiva. Per tal de facilitar la constitució de les societats i evitar l’entrebanc inicial de la dotació del capital social (actualment un mínim de 3.000€), serà possible constituir una societat de responsabilitat limitada en formació successiva, sense haver de depositar cap suma de doblers. En aquestes societats es limita temporalment la retribució dels administradors, el repartiment de beneficis i en cas de dissolució els socis hauran de respondre fins a 3.000€.

3.- Es crea la tan famosa finestreta única electrònica i s’implementen els sistemes telemàtics per a la creació de societats.

4.- Es reforma la Llei Concursal en dos sentits:
a.- Introdueix la figura del mediador en el preconcurs, la funció del qual serà intentar arribar a un acord extrajudicial de pagaments abans de la presentació del concurs. La reforma té sentit, ja que actualment el preconcurs s’ha constituït com una forma de guanyar temps en la presentació del concurs sense que la societat en situació d’insolvència hagi de fer res.
b.- Es limita molt insuficientment la responsabilitat del deudor persona física que hagi actuat de bona fe. Efectivament es cancel.laran els deutes (tret dels derivats dels crèdits tributaris i de Seguretat Social) que tengui la persona física, sempre que hagi actuat de bona fe i s’hagin pagat tots  els crèdits privilegiats (les hipoteques bancàries bàsicament), els crèdits contra la massa i un 25% dels crèdits ordinaris. També es contempla la remissió del 100% dels crèdits ordinaris si s’ha intentat sense èxit un acord extrajudicial de pagaments.
Observam per tant que som lluny del previst per legislacions occidentals comparades i de la tan reclamada segona oportunitat (em remet el meu post anterior). Una reforma tímida que sembla pensada per no molestar el sector financer i que a la llarga l’acaba perjudicant.

5.- Reformes fiscals importants de l’IVA (es podrà optar per abonar l’IVA no quan es meriti, sinò quan efectivament se cobri, sempre que es compleixin condicionants notables de contengut i terminis) de l’Impost de Societats de l’IRPF.

6.- Business Angels. Es potencia aquesta figura tan de moda avui en dia amb un millor tracte fiscal pels inversors risc.

Es redueixen les quotes d’autònoms als que inicien una activitat econòmica de bell nou, així com el treballadors que cotitzin simultàniament al règim general.

Una llei amb important reformes, però que es queda a mig camí, especialment pel que fa a la temàtica del concurs de les persones físiques.