Concept of house

DURADA DE L LLOGUER
La durada mínima del lloguer passa de 5 anys a 3 anys, encara que se pacti per un termini inferior. Una vegada arribats als 3 anys, la pròrroga tàcita sols serà per 1 any, no fins a 3 anys com ara.

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT PER NECESSITAT DE LA PROPIETAT
Al cap d’un any de durada del contracte, si la propietat acredita que necessita l’immoble arrendat per ell o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o pel seu cònjuge en supòsits de separació, divorci o nul.litat matrimonial, podrà no prorrogar el contracte de lloguer.

NO DISTINCIÓ ENTRE HABITATGES SUPMTUOSOS O NO.
Desapareix l’exclusió de l’aplicació de parts importants de la LAU als habitatges sumptuosos (superfícies superior a 300m2 o rendes superiors a 5,5 vegades el salari mínim interprofessional). Ara tots els habitatges tenen el mateix règim legal.

AUGMENT DE LA RENDA DE LLOGUER
Important novetat, fins ara sols era possible pujar l’IPC, amb la reforma l’augment serà el que pactin les parts a partir de l’any de vigència del contracte.

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE PER VENDA DE L’HABITATGE.
El contracte de lloguer queda resolt (extingit) en cas de venda de l’habitatge, tret que s’hagi inscrit l’arrendament al registre de la propietat o que el nou adquirent sabigués que hi havia un contracte de lloguer.

DIRECCIÓ ELECTRÒNICA
Les parts podran senyalar una direcció electrònica per a notificacions, però serà necessari garantir l’autenticitat de la comunicació, del seu contengut, que resti constància fefaent de la seva remissió i recepció íntegres i del moment en que es feren.

DESISTIMENT DEL CONTRACTE
L’arrendatari podrà desistir del contracte sempre que hagin passat sis mesos. En previsió d’aquest supòsit, es podrà pactar en el contracte, una indemnització d’una mensualitat de renda per any d’incompliment que haurà de pagar el llogater a la propietat.

SEPARACIÓ, DIVORCI O NUL.LITAT MATRIMONIAL
En els supòsits de separació, divorci o nul.litat matrimonial en els quals el jutge hagi atribuït l’ús del domicili familiar al cònjuge no titular del contracte d’arrendament, aquest podrà continuar en el contracte d’arrendament comunicant-ho a la propietat en el termini de dos mesos.

PROHIBICIÓ DE LLOGUER D’HABITATGES TURÍSTICS.
Es tanca la darrera encletxa que restava per poder comercialitzar pisos particulars per a turistes. La llei remet a la legislació autonòmica la seva autorització, que en el cas Balear és molt restrictiva

PAGAMENT AMB OBRES AL PIS O CASA
Es podrà acordar la substitució del pagament de la renda en doblers, per obres de reforma i rehabilitació pactades.

OBRES PER DISCAPACITATS O MAJORS
L’arrendatari discapacitat o major de 70 anys, podrà fer obres d’adequació de l’habitatge a les seves necessitats, amb la sola comunicació prèvia i escrita a la propietat. Una vegada acabat el contracte, l’arrendatari haurà de tornar l’habitatge a la situació anterior, si així ho requereix la propietat.

MODIFICACIÓ DE LA LLEI D’ENJUDICIAMENT CIVIL
Se modifica el procés per tal d’intentar agilitzar els desnonaments. Veurem ara si juntament amb la reducció de feina dels jutjats civils derivat de al crisi i les taxes, això implica una major rapidesa en el procés.

CREACIÓ DE REGISTRE DE SENTÈNCIES FERMES D’IMPAGAMENTS DE RENDA
Es crea un registre de sentències fermes d’impagaments de renda que podrà ser consultat per qualsevol propietari que acrediti mitjançant una proposta de contracte de lloguer, tenir interès en la seva consulta.