Avui s’ha publicat al BOE el Reial Decret-Llei de reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans i de la Llei de Propietat Horitzontal (a més d’altres normes), que introdueix importants modificacions als arrendaments urbans, al lloguers turístics i en menor mesura a la propietat horitzontal.

 

I.- PRINCIPALS MODIFICACIONS PEL QUE FA ALS ARRENDAMENTS URBANS.

1 La durada mínima dels arrendaments urbans passa de 3 anys a 5 anys i si l’arrendador és una persona jurídica la durada mínima serà de 7 anys.

2 La pròrroga tàcita passa de 1 any a 3.

3 Les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador si aquest és una persona física.

4 Se fixa en dues mensualitats la quantia màxima de les garanties addicionals (avals bancaris, depòsit, assegurança de lloguer…) que poden exigir-se a l’arrendatari.

5 En els lloguers de renda reduïda, l’increment de la renda no podrà ser superior a l’IPC. La renda reduïda és la que es troba per davall de la fixada per tenir dret a ajudes al lloguer al Pla Estatal d’Habitatge.

6 S’estableix un dret d’adquisició preferent a favor de l’administració en cas de venda de la totalitat de la finca.

7 S’exceptuen del règim de protecció de la LAU per habitatges, arrendaments de més de 300m2 o amb renda superior a 5,5 vegades el salari mínim interprofessional

8 La llei entra en vigor demà i no té caràcter retroactiu, per tant no afecta als contractes en vigor.

 

II.- PRINCIPALS MODIFICACIONS QUE AFECTEN AL LLOGUER TURÍSTIC.

El Reial Decret-Llei publicat avui al BOE estableix rellevants novetats que afecten al lloguer turístic:

1 Els habitatges oferts per qualsevol forma de comercialització o promoció (fins ara era sols per canals d’oferta turística) no se conceptuen com a arrendament de temporada i per tan podrien ser considerats lloguer turístic

2 Es podrà acordar per majoria de 3/5 de la junta de propietaris, limitar o condicionar el lloguer turístic, encara que això suposi una modificació del títol constitutiu o estatuts.

3 Atenció: es podran establir quotes especials de despeses o un increment en la participació de les despeses comunes pels habitatges de lloguer turístic amb una majoria de 3/5 de la junta de propietaris.

 

III. MODIFICACIONS A LA LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL.

Pel que fa a la Llei de Propietat Horitzontal, el Reial Decret-LLei publicat avui al BOE, apart de les novetats introduïdes pel lloguer turístic comentades abans, introdueix entre d’altres les següents mesures:

1 Estableix com a obligació dels copropietaris contribuir a les obres d’accessibilitat de l’article 10,1.b.

2 S’augmenta el fons de reserva del 5% al 10%. Hi ha un termini de 3 anys per poder procedir a implementar aquest augment