1.- En què consisteix la disciplina urbanística?

D’acord amb el que indica l’article 144.2 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB), la disciplina urbanística comporta l’exercici per les Administracions públiques competents de les següents potestats administratives, en els termes regulats a l’esmentada llei:

-La inspecció de l’execució dels actes subjectes a llicència urbanística municipal o a comunicació prèvia.

-La protecció de la legalitat urbanística i el restabliment de la realitat física alterada.

-La sanció de les infraccions urbanístiques.

2.- Quins són els actes subjectes a llicència urbanística municipal o a comunicació prèvia l’execució dels quals queda sotmesa al control de la inspecció urbanística?

D’acord amb el que determina l’article 145 LUIB, l’execució d’actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, de parcel·lació, edificació, demolició de construccions, ocupació, aprofitament o ús relatiu a un terreny o immoble determinat, precisen o bé de la prèvia obtenció d’una llicència urbanística o la presentació d’una comunicació prèvia. 

L’article 146 LUIB concreta els actes que per a la seva execució estan subjectes a la prèvia obtenció d’una llicència urbanística, mentre que l’article 148 LUIB determina aquells actes que queden subjectes al règim de comunicació prèvia.

3.- En què consisteix la potestat d’inspecció urbanística?

D’acord amb el que determina l’article 162.1.a) LUIB, la inspecció urbanística és una potestat administrativa dirigida a comprovar que els actes de parcel·lació urbanística, urbanització, construcció o edificació, instal·lació i ús del sòl i del subsòl s’ajusten a la legislació i l’ordenació urbanística  i, en particular, al que es disposa en aquella llei i els reglaments que la despleguen. 

4.- És obligatori col.laborar amb els inspectors urbanístics?

L’article 162.3.a) LUIB determina que tant les administracions públiques com els particulars estan obligats a col·laborar amb els inspectors urbanístics i a facilitar-los l’accés a les edificacions, construccions o instal·lacions, l’examen de tota la documentació relacionada amb el compliment de la legalitat urbanística, així com l’obtenció de còpies o reproduccions d’aquesta. 

L’article 163.2.c) tipifica al punt iv. com infracció greu l’obstaculització de l’exercici de les funcions pròpies de la potestat inspectora a què es refereix l’article 162 LUIB.

5.- Què són les infraccions urbanístiques?

L’article 163.1 LUIB estableix que són infraccions urbanístiques les accions o les omissions que estiguin tipificades i sancionades d’aquesta manera en aquella llei.

Segons determina l’article 163.2.a) LUIB les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus i a continuació es troben definides correlativament als apartats corresponents a les lletres b), c) i d) d’aquest mateix article.

6.- Quants de procediments es tramiten per la comissió d’una infracció urbanística?

L’article 186.1 LUIB determina que tota infracció urbanística ha de donar lloc a dos procediments:

a) El procediment de restabliment de la legalitat urbanística i de la realitat física alterades. 

b) El procediment sancionador.

Segons l’article 186.2 LUIB, per a la seva tramitació, l’Administració competent pot:

a) Instruir i resoldre conjuntament i simultàniament, ambdós procediments, que podran acabar amb una única resolució final que inclogui la resolució del procediment de restabliment i la resolució del procediment sancionador.

b) Iniciar en primer lloc el procediment de restabliment i amb posterioritat el procediment sancionador.

7.- Quins terminis té l’Administració per sancionar les infraccions urbanístiques?

L’article 205.1 LUIB determina que les infraccions urbanístiques greus i molt greus prescriuen als vuit anys i les lleus a l’any. 

Aquest termini de prescripció de les infraccions urbanístiques es computa des del dia en què acaben definitivament els actes constituents de la infracció. 

L’obra s’entén totalment acabada quan així s’acrediti fefaentment, amb criteris d’objectivitat i de rigor, de manera indubtable i amb certesa i exactitud, per qualsevol mitjà de prova, i ha de recaure, en tot cas, la càrrega d’aquesta en qui l’al·lega.

8.- Quin termini té l’Administració per iniciar un procediment de restabliment de la legalitat urbanística?

D’acord amb l’article 196.1 LUIB, el procediment de restabliment només es pot iniciar vàlidament mentre els actes estan en curs d’execució, de realització o de desenvolupament i dins dels vuit anys següents a la seva finalització completa, i sempre que abans del transcurs d’aquest termini s’hagi notificat o intentat legalment la notificació de la resolució d’inici del procediment a les persones interessades.

No obstant, l’article 196.2 LUIB determina que no prescriu l’acció per iniciar el procediment de restabliment quan es tracta:

a) D’actes o usos il·legals o no admesos, que en el moment d’executar-los es troben en terrenys que tinguin la classificació de sòl rústic.

b) D’actes o usos il·legals o no admesos que afecten béns o espais catalogats en el planejament municipal o declarats d’interès cultural o catalogats, parcs, jardins, espais lliures, infraestructures públiques o altres reserves per a dotacions.

9.- Quines actuacions bàsicament ha de dur a terme l’Administració competent en un procediment de restabliment de la legalitat urbanística?

Les actuacions bàsiques que l’Administració competent ha de dur a terme en un procediment de restabliment de la legalitat urbanística són les següents:

– Adoptar la mesura cautelar de suspensió d’aquelles actuacions que estant subjectes a qualsevol aprovació o llicència urbanística o comunicació prèvies, es faci, s’executi o es desenvolupi sense aquests títols habilitants o, si escau, sense ordre d’execució, o en contravengui les condicions, en els termes que determina l’article 187 LUIB.

– Requerir en els termes de l’article 188 LUIB als presumptament responsables de la infracció urbanística perquè en el termini de dos mesos sol·licitin el títol habilitant corresponent per a la legalització dels actes o usos il.legals, d’acord amb l’article 189 LUIB. 

– Dictar la corresponent ordre de restabliment de la realitat física alterada en els supòsits prevists en els articles 190 i 191 LUIB, això és, quan no s’hagi instat la legalització en el termini concedit, s’hagi reprès el procediment de restabliment suspès per haver-se instat la legalització o es tracti d’actuacions d’urbanització o d’edificació manifestament incompatibles amb l’ordenació urbanística que no precisen del previ requeriment de legalització.

10.- En quina situació queden les construccions, edificacions o instal.lacions executades sense títol habilitant quan ja no poden ser objecte d’un procediment de procediment de restabliment de la legalitat urbanística?

L’article 129.2 LUIB estableix que queden en situació de fora d’ordenació les edificacions o construccions executades sense llicència o amb llicència anul·lada encara que ja no escaigui l’adopció de mesures de restabliment de la legalitat urbanística que n’impliquin la demolició aplicable en cada cas.

En aquestes edificacions o instal·lacions que es troben en situació de fora d’ordenació, no es pot fer cap tipus d’obra. 

A més, en el cas que aquestes edificacions s’hagin executat amb posterioritat a l’1 de març de 1987, tampoc no es pot obtenir la contractació de serveis de subministrament d’energia elèctrica, gas, aigua, sanejament, telèfon, telecomunicacions o de naturalesa similar. 

Aquest règim és aplicable mentre no s’obtengui la legalització de les construccions o edificacions d’acord amb la legislació i el planejament en vigor.

 

Francesc Segura Fuster
fsegura@consultingdms.com
@francescsefus

 

Altres posts recents:

Àmbit de les activitats sotmeses a la Llei 7/2013, després de la reforma de la Llei 6/2019 (25-09-2019)

Solució de conflictes entre el PTI de Mallorca i els plans urbanístics en les categories de sòl rústic comú (4-12-2018)

Canvis en el règim de la llicència de primera ocupació i de la cèdula d’ habitabilitat a la Modificació puntual del Reglament General de la Llei d’ordenació i ús del sòl (20-11-2018)

La rehabilitació mèdica com a causa de prescripció de reclamacions d’indemnització per danys físics (12-11-2018)

L’Administració ha de justificar motivadament la culpabilitat de l’infractor (6-11-2018)