Cada vegada resulta més freqüent la vida en parella sense cap tipus de formalització, ja sigui canònica o civil. Moltes d’aquestes parelles, especialment si tenen descendència, se qüestionen si paga la pena inscriure’s al registre de parelles estables. Hi ha avantatges civils?, quines conseqüències fiscals es deriven en cas de mort?, neix un dret a rebre una pensió de viduïtat?

I l’herència, com funciona?
El primer que s’ha de definir és la situació legal que es produeix en cas de defunció d’un dels dos progenitors d’una parella estable no registrada. Com sigui que no hi ha cap vincle entre ambdós, els bens seran heretats pels descendents (fills) en cas que n’hi hagi, i en cas contrari pels ascendents (pares…). Si es vol que els bens vagin cap a l’altre progenitor serà necessari fer testament al seu favor, que en qualsevol cas haurà de preservar la llegítima en cas que hi hagi fills.
Si la parella es registra, aleshores la llei de parelles estables balear 18/2001 a l’article 13, equipara el règim successori al previst a la compilació balear (art. 45). Es a dir, encara que no hi hagi testament a favor seu, el sobrevivent serà legitimari de l’usdefruit de la meitat de l’haver hereditari en concurrència amb descendents; en concurrència amb pares, l’usdefruit de dos terços; i, en els altres supòsits, l’usdefruit universal.

Paguen impost de successions les parelles inscrites?
En el supòsit d’una parella no registrada en el que s’han fet testament mutus (es fan hereus ambdós) i un dels dos mor, en aquest cas el tractament fiscal és el del tipus impositiu de persones externes, la qual cosa en cas d’heretar per exemple la meitat d’un pis, es pot pagar fins el 68% del valor real de la meitat del pis.
En el supòsit que la parella s’hagi inscrita al registre de parelles estables i un dels dos mor, aleshores el tractament fiscal és igual que si fos un matrimoni, la qual cosa comporta importants deduccions fiscals (disposició addicional única de la Llei 22/2006 de reforma de l’impost de successions i donacions). En el cas d’heretar la meitat d’un pis, es pagaria l’1% del valor real de la meitat del pis.

Hi ha dret de viduïtat?
Pel que fa a les conseqüències relatives al sistema de pensions, la mort d’un membre de la parella no registrada no genera el naixement de cap dret de pensió de viduïtat a les Illes Balears.
Per contra, si la parella es troba inscrita al registre de parelles estables, aleshores si hi ha dret de pensió de viduïtat segons la Llei General de la Seguretat Social (art. 174.3).
Això no obstant, s’ha de fer notar que aquest dret té un caràcter més restringit que el derivat del matrimoni. Així s’exigeix:

a.- Que la inscripció al registre de parelles de fet s’hagi produït amb una antel.lació mínima de 2 anys abans de la mort.

b.- Uns determinats requisits pel que als ingressos (requisits no exigits als matrimonis), definits a l’article esmentat.

En definitiva, no estar inscrit al registre de parelles de fet implica no tenir cap dret de viduïtat i estar inscrit si genera dret de viduïtat, si bé amb unes condicions més limitades en comparació al matrimoni.
(*Aquest apartat serà més desenvolupat pel nostre graduat social i advocat José Manuel Raya Sánchez en un proper “post”).