Al BOIB número 143, de 15-11-18, ha aparegut publicat l’Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de data 8 de novembre de 2018, d’aprovació definitiva de la modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca (ROUS).

Tal com s’explica en el seu preàmbul, es modifiquen aspectes puntuals del vigent Reglament general de la Llei 2/2014, essencialment, segons s’afirma, per a l’adaptació en determinats aspectes al nou marc legal derivat de l’aprovació de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB), així com per introduir una modificació en el règim dels usos provisionals en sòl rústic. Una d’aquestes modificacions puntuals consisteix en la nova redacció donada a determinats apartats dels articles 381 i 383 del Reglament general, així com de la seva disposició addicional segona, en relació al règim de les autoritzacions per a la primera ocupació dels edificis i la contractació dels serveis, així com de la cèdula d’ habitabilitat de primera ocupació.

Concretament, els canvis introduïts tenen el següent contingut i abast:

1.- Eliminació de l’exigència d’aportar la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació amb la sol.licitud d’atorgament de llicència d’ocupació o primera utilització:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 383 ROUS, relatiu a la documentació a presentar amb la sol.licitud d’atorgament de llicència d’ocupació o primera utilització, en el sentit d’eliminar l’exigència d’aportar amb aquesta sol.licitud, la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació corresponent de totes i cadascuna de les parts determinades, objecte de la sol·licitud.

Per tant, bastarà ara a l’hora de presentar la sol.licitud d’atorgament de llicència d’ocupació o primera utilització, adjuntar el certificat d’acabament d’obra i compliment de les condicions d’habitabilitat exigibles, subscrit pel director o la directora de l’obra i pel director o la directora de l’execució de l’obra, en què consti el seu acabament, així com l’acreditació de l’ajustament d’allò construït a la llicència d’edificació, reforma o de canvi d’ús atorgada en el seu moment.

2.- Establiment de l’exigència d’aportar la llicència municipal d’ocupació o de primera utilització amb la sol.licitud de cèdula d’habitabilitat:

Mitjançant la modificació de la lletra d) de la disposició addicional segona del Reglament General, es dona nova redacció a l’apartat 1 de l’article 10 del Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat.

Aquest article 10.1 del Decret 145/1997 relaciona la documentació que s’ha presentar amb la sol·licitud de cèdula d’habitabilitat en la modalitat de primera ocupació, i el canvi introduït consisteix en incorporar entre la documentació a presentar amb la sol.licitud de cèdula d’habitabilitat, la llicència municipal d’ocupació o de primera utilització o, si escau, un certificat municipal d’innecessarietat de dita llicència quan la legislació sectorial aplicable no l’exigeixi [(lletra d)].

Així doncs, la documentació que s’ha d’adjuntar a la sol.licitud de cèdula d’habitabilitat de primera ocupació, passa a ser la següent:

a) La que acrediti la propietat de l’immoble o edifici.

b) La llicència municipal d’obres o el document acreditatiu de la seva disposició. En el supòsit de locals i/o edificis residencials no habitatges subjectes al règim previst en la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, la declaració responsable o permís d’instal·lació i obres exigibles conforme la Llei esmentada.

c) El certificat final d’obra i habitabilitat expedit per la persona directora d’obra i la persona directora de l’execució de l’obra, que acrediti que les obres s’han executat segons el projecte autoritzat i que compleixen les condicions exigides en els apartats 4.1, 4.3 i 4.4 de l’article 4 d’aquest Decret segons sigui, respectivament, el cas d’habitatges, de locals o d’altres edificis residencials no inclosos en el concepte d’habitatges definits d’acord amb l’article 3.3 d’aquest Decret.

d) La llicència municipal d’ocupació o de primera utilització o, si escau, un certificat municipal d’innecessarietat de dita llicència quan la legislació sectorial aplicable no l’exigeix.

e) Una fotografia actualitzada de l’edifici objecte de la sol·licitud, datada i signada pel personal tècnic certificant al qual es refereix la lletra c) d’aquest apartat, en la qual es descrigui degudament la seva situació o emplaçament.

f) Un plànol d’emplaçament de l’edifici, amb indicació de les dades cadastrals necessàries per a la seva localització, signat pel personal tècnic certificant al qual es refereix la lletra c).

D’aquesta manera, amb les dues modificacions que acaben d’esmentar-se, resulta que s’ha invertit l’ordre de petició de la llicència de primera ocupació i de la cèdula d’habitabilitat: si abans de la modificació efectuada per l’Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de data 8 de novembre de 2018, primer s’havia d’obtenir la cèdula d’habitabilitat i posteriorment la llicència de primera ocupació, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta modificació, en primer lloc s’haurà d’obtenir la llicència de primera ocupació i una vegada obtenguda aquesta, es podrà sol.licitar i obtenir la cèdula d’habitabilitat.

3.-Regulació de la petició de la cèdula d’habitabilitat davant la falta d’emissió de la llicència de primera ocupació per l’Ajuntament en el termini establert:

Mitjançant la modificació de la lletra e) de la disposició addicional segona del Reglament General, es dona novament contingut a l’apartat 3 de l’article 11 del Decret 145/1997, de 21 de novembre, que regula el règim de petició de la cèdula d’habitabilitat en els supòsits  d’incompliment per l’Ajuntament d’emetre la llicència municipal de primera ocupació. Es distingeixen concretament dos supòsits:

3.1.- Que l’element per al qual se sol·liciti la cèdula d’habitabilitat estigui ubicat en sòl classificat com a urbà:

En aquest cas, quan la persona sol·licitant de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació aporti justificant de la sol·licitud de llicència municipal de primera ocupació i acrediti que ha transcorregut el termini legal previst per a la seva resolució, es preveuen les següents actuacions:

– El Consell Insular requerirà d’ofici a l’ajuntament per a què en el termini de quinze dies, a comptar de la data de notificació del requeriment, li comuniqui la resolució, si escau, de dita sol·licitud de llicència o, en el seu cas, les causes que n’impossibiliten la resolució.

Aquest tràmit suposarà la interrupció del termini de resolució del procediment de sol·licitud d’expedició de la cèdula d’habitabilitat.

-En el cas de no rebre cap contestació dins aquest termini, s’entendrà que, únicament als efectes de prosseguir amb la tramitació i resolució de la sol·licitud de cèdula d’habitabilitat, es compleix el requisit establert a la lletra d) de l’article 10.1. 

En cap cas l’expedició de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació, atorgada de conformitat al procediment previst en aquest apartat, no suposarà l’adquisició de facultats contràries a la legislació o al planejament urbanístic vigent.

3.2.– Que l’element per al qual se sol·liciti la cèdula d’habitabilitat estigui ubicat en sòl classificat com a sòl urbanitzable o rústic: En aquest supòsit, s’haurà d’aportar en tot cas la documentació a què es refereix la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 10.

4.- Eliminació de l’exigència d’aportar la llicència de primera ocupació per a la contractació definitiva de serveis de subministrament:

També es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 381 ROUS, en el sentit d’eliminar l’exigència d’aportar la llicència de primera ocupació de l’edifici o la declaració responsable d’inici i exercici d’activitat per a la contractació definitiva de serveis de subministrament d’aigua i d’electricitat, de subministrament de gas o de qualsevol altre producte energètic o de telecomunicacions, en els supòsits de primera ocupació o de primera utilització de l’edifici o de la instal·lació regulats en l’article 382 ROUS. 

D’aquesta manera, per a la contractació definitiva dels serveis respectius, aquestes empreses o entitats subministradores hauran d’exigir al sol.licitant únicament l’aportació de la cèdula d’habitabilitat corresponent o el document equivalent.

5.- Eliminació de la possibilitat de substitució la llicència urbanística de primera ocupació de l’edifici o construcció pel certificat municipal d’acabament d’obra:

Finalment, s’ha de fer també referència a la derogació la disposició transitòria vuitena del Reglament general, que preveia la possibilitat de substituir la llicència urbanística de primera ocupació de l’edifici o construcció pel certificat municipal d’acabament d’obra, quan aquest s’hagués emès amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reglament, als efectes de l’expedició de cèdula d’habitabilitat de primera ocupació pel Consell Insular de Mallorca, o de poder contractar el subministrament dels serveis en primera ocupació.

 

Francesc Segura Fuster
fsegura@consultingdms.com
@francescsefus

 

Altres posts recents:

La rehabilitació mèdica com a causa de prescripció de reclamacions d’indemnització per danys físics (12-11-2018)

L’Administració ha de justificar motivadament la culpabilitat de l’infractor (6-11-2018)