Com era d’esperar ja tenim Reial Decret Llei, publicat avui, que obliga a les empreses a “garantir” el registre de la jornada laboral i la hora d’entrada i sortida del lloc de treball, independentment del tipus de contracte a jornada completa o parcial dels seus treballadors.

El motius d’aquest Reial Decret Llei expliquen què ha dut al Govern a adoptar aquesta mesura “urgent” fent un repàs històric al que han estat contínues anades i vingudes d’aquesta obligatorietat en els darrers anys.

Resumidament cita la sentència de l’Audiència Nacional de 4/12/2015 que va afirmar que el registre de jornada era l’eina necessària per a controlar els excessos de temps de treball. També fa menció a la sentència del Tribunal Suprem de 23/3/2017 que ja vam comentar aquí que no va confirmar el criteri anterior de l’Audiència Nacional i que va obligar a la Inspecció de Treball a canviar el seu criteri tal i com ja vam exposar aquí. D’igual forma cita les conclusions de l’Advocat General de la UE que informa favorablement de l’obligatorietat del registre de la jornada per a complir amb la Directiva 2003/88/CE.

En definitiva, així havíem d’acabar… però aquesta obligació de “garantir” que no “registrar” pot du molta cua. És el mateix que l’empresari hagi de dur obligatòriament el registre de la jornada o que l’obligació es limiti a garantir un sistema de registre?

La resposta l’analitzarem en posteriors posts, ara informarem de les principals qüestions que introdueix aquesta modificació.

MODIFICACIÓ DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS PER AQUEST REIAL DECRET LLEI

Es modifica l’article 34.7 de l’Estatut dels Treballadors (ET) afegint que per a aquells sectors o categories peculiars es desenvoluparà la forma del registre de jornada. Això no vol dir en cap cas que l’obligatorietat de registre estigui pendent de pacte o cap desenvolupament. L’exigència i obligatorietat de garantir el registre de totes les jornades laborals ve establerta amb la introducció d’un punt nou, el nou que s’afegeix a l’article 34 de l’ET i que queda redactat de la manera següent:

«9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.
La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

L’exigència legal de garantir el registre ve establerta pel primer paràgraf d’aquest punt 9, havent de “garantir” empresa el mateix amb la inclusió de l’hora d’inici i finalització de la jornada.

He llegit en alguns mitjans que el registre només serà obligatori si es pacta amb els treballadors, essent aquesta afirmació totalment errònia, ja que el que es podrà pactar en conveni o acord amb la representació dels treballadors és l’organització i la documentació de l’obligació de registrar, dit d’una altra manera, l’empresa haurà de negociar quin sistema tria per a registrar la jornada: fitxatge manual, biomètric, per targeta, per dispositiu mòbil… però no si el registre és obligatori o no…

QUAN HAURAN D’INICIAR LES EMPRESES EL REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL?

Aquest Reial Decret Llei entra en vigor demà 13 de març, però l’obligació de garantir el registre de jornada serà d’aplicació als dos mesos de la publicació del BOE, és a dir, el pròxim 12 de maig.

A partir d’aquest dia les empreses ja han de garantir registrar les jornades laborals independentment si la negociació col.lectiva ha pactat qualque cosa o si s’ha arribat o no a cap acord  amb la representació dels treballadors, així que les empreses tendran dos mesos per a cercar i seleccionar el sistema més adequat.

QUIN TIPUS DE SANCIÓ COMPORTARÀ LA FALTA DE REGISTRE DE JORNADA?

La falta de garantia de registre de jornada es considerarà falta greu i les sancions podran ser de 626 a 6.250€.

Es sancionarà només quan l’empresa no hagi garantit un sistema de registre o la sanció podrà efectuar-se si els treballadors no registren correctament les seves dades?

 

QUIN SISTEMA DE REGISTRE ÉS EL MÉS IDONI PER A COMPLIR AMB LA NOVA OBLIGACIÓ LEGAL?

Aquesta pregunta la respondrem en propers posts ja que l’elecció incorrecta pot suposar una inversió important que no servirà absolutament per a res i que podrà donar més problemes legals que solucions…

Però tranquils que ja estem treballant perquè aquesta nova obligació legal pugui ser resolta fàcilment per les empreses i sense realitzar grans inversions tecnològiques.

Seguirem informant…