Els pactes successoris i en especial la definició els darrers temps han reviscolat amb molt força per mor del seu favorable tractament fiscal. Efectivament, avui en dia es possible deixar l’herència o part de l’herència als fills/filles (també als nets/netes legitimaris) sense morir i com hem dit amb un impacte fiscal molt reduït.

Però, què és la definició?, què es el dret civil balear?
Comencem per la segona de les preguntes. El dret civil balear, és el dret propi que regula les relacions entre particulars a les Illes Balears. En especial té notable importància el règim matrimonial de separació de bens (el qual s’aplica per norma), juntament amb altres institucions successòries.

Què és la definició?
La definició consisteix en una donació d’un o diversos bens immobles de pares/mares a fills/filles a canvi de renunciar a la futura llegítima. Està regulada a l’article 50 i 51 de la Compilació de Dret Civil Balear.

Es paga imposts de successions amb la donació?
La definició és considerada jurídicament com un pacte successori, la qual cosa implica ser tractat de la mateixa manera que una herència als efectes de l’Impost de Successions, és a dir, és pagaria un 1% si es tractava d’una donació de pare a fill. La qual cosa l’ha fet molt atractiva en la perspectiva de la puja més que probable de l’impost de successions (art. 56 de la Llei 22/2006 de 19 de desembre, de reforma de l’Impost sobre Successions i Donacions)

I per increment de patrimoni al IRPF?
No haurà de tributar en IRPF sobre el possible guany patrimonial si el valor de transmissió és superior al valor d’aquisició. Ens remetem a la més extensa l’explicació del meu soci Alejandro Del Campo Zafra en aquest post

I per plusvàlua municipal?

Si se transmet un immoble urbà, seran aplicables tots els beneficis fiscals establerts per a les transmissions “mortis causa”, i en particular la bonificació fins al 95% de la quota que poden regular els Ajuntaments en les seves ordenances en virtut de l’establert a l’art. 108.4 del RDLegislatiu 2/2004 (Ley Reguladora Haciendas Locales).

Què implica renunciar a la llegítima?
La definició és una donació a canvi de renunciar a la llegítima, la qual cosa normalment no implicarà cap perjudici pel donatari. Ara bé, podria esdevenir que el pare fes hereus a terceres persones, bandejant els fills, els quals no podrien reclamar cap dret precisament per que han renunciat a la llegítima.

En tot, és convenient la llegítima a dia d’avui?
La resposta és que en principi pot suposar un gran estalvi en imposts, això no obstant resulta recomanable valorar amb un advocat les conseqüències jurídiques de la renuncia a la llegítima.