Crushed by the house

La recent sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013 obr la porta a interposar demandes judicials contra els bancs per les anomenades clàusules terra. Això no obstant i abans d’embarcar-se en un procés judicial sempre complex i costós, consideram aconsellable presentar una instància al banc (amb còpia segellada pel banc mateix) sol.licitant la supressió de la clàusula terra i la revisió de la quota hipotecària.
Ens consta que molts de bancs accepten de forma voluntària aquesta supressió i la corresponent revisió, la qual cosa ens evita un plet amb tot el que implica.
Per altre banda en cas que el banc no fes cas a la nostra sol.licitud, aquesta instància ens podria servir als efectes d’acreditar que hem requerit prèviament al banc, la qual cosa pot implicar la condemna en costes per l’entitat bancària en cas que vulgui fer un assentiment (és a dir, una vegada rebuda la demanda, acceptar tot el que demanam)
Per tant en qualsevol cas, és aconsellable. Tot seguit adjuntam model d’instància:

 

AL BANC O CAIXA…..

Sra…………………….i Sr………………………………, majors d’edat, amb domicili al Carrer …………………… de ………………… (tel……………………i mail………………………..) amb documents d’identitat núm. ……………………….. i ……..

EXPOSEN

1.- Que en data de ……………………. de …………………… de …………………….. firmaren escriptura de préstec hipotecari davant en notari Sr. …………………… (núm. de protocol …………………….)
2.- Que a l’esmentat contracte, clàusula ………………………….., hi ha una clàusula terra del ……………………..% que no va esser expressament comunicada, faltant una evident transparència en la seva comercialització.
3.- Que a la vista de la sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013

DEMANAM: que se suprimesqui la clàusula terra contenguda a l’apartat …………………………. i se procesdesqui a la revisió de la quota.

Palma a …………….. de …………….. de 2013

Sra……………………….. Sr…………………………………………