En el nostre anterior post sobre activitats permanents, es varen exposar els tràmits i les actuacions per a la instal.lació i inici d’activitats permanents innòcues i menors que no precisassin de la realizació d’obres subjectes a llicència o comunicació prèvia d’acord amb la normativa urbanística. Exposarem ara les actuacions a seguir quan es tracti d’iniciar activitats permanents majors que NO precisin d’obres subjectes a llicència o comunicació prèvia d’acord amb la normativa urbanística, segons la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.

També aquí hem de distingir dos moments successius en el temps: la instal.lació de l’activitat i l’inici de l’exercici de l’activitat:

1.- Fase d’instal·lació de l’activitat: Per a la instal·lació d’una activitat permanent major que no precisi de la realizació d’obres, és precís obtenir prèviament un permís d’instal·lació de l’administració competent, això és, l’Ajuntament on hagi d’ubicar-se l’activitat.

Per tant, l’interessat haurà de presentar una sol·licitud d’inici d’instal·lació davant l’administració competent, que haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

a) Projecte d’activitat, acompanyat de la fitxa resum.

b) Pagament dels tributs corresponents.

L’administració té el termini de dos mesos des de la presentació de la sol.licitud per dictar i notificar la corresponent resolució d’atorgament o denegació del permís d’instal.lació. En aquest termini haurà de:

a) Comprovar que la documentació és la que s’exigeix en la normativa.

b) Comprovar que l’ús és compatible amb la normativa urbanística i amb la resta de normativa que hi sigui d’aplicació. Si l’activitat que es pretén dur a terme no s’ajusta als usos previstos en el planejament urbanístic, l’òrgan competent haurà de denegar el permís d’inici d’instal·lació de l’activitat.

c) Sotmetre-ho a informació pública.

d) Sol·licitar, si escau, informes concurrents i declaració d’impacte ambiental. La sol·licitud de declaració d’impacte ambiental i d’altres informes o acords vinculants interromprà els terminis, d’acord amb l’article 83.3 de la Llei 30/1992.

e) Redactar l’informe tècnic integrat.

f) Resoldre i atorgar, si escau, el permís d’inici d’instal·lació.

Un cop transcorregut el termini de 2 mesos sense que l’Administració hagi dictat i notificat una resolució expressa a la persona interessada, podrà entendre’s estimada per silenci administratiu la sol·licitud del permís d’inici d’instal·lació de l’activitat.

2.- Fase d’inici de l’exercici de l’activitat: Una vegada finalitzada la instal·lació de l’activitat, després d’haver obtengut el permís d’instal·lació, el titular ha de presentar a l’òrgan competent una declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat i instar la inscripció en el registre autonòmic d’activitats.

La declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat ha d’anar acompanyada de les dades i els documents següents:

a) Certificat del tècnic director d’instal·lació, d’acord amb el model oficial.

b) En tot cas, si hi ha variacions respecte del projecte presentat per al permís d’instal·lació, el tècnic director està obligat a informar que les variacions no impliquen un nou permís d’instal·lació de l’activitat, i s’haurà de presentar una memòria i plànols de la realitat.

La presentació de la declaració responsable esmentada facultarà per a l’inici i l’exercici de l’activitat.

Finalment, també aquí s’ha de tenir present que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a una declaració responsable, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat des del moment en què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertoqués. A més, la resolució de l’Administració Pública que declari aquestes circumstàncies podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ a l’inici de l’activitat corresponent, així com la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat, d’acord amb les normes sectorials d’aplicació.

Francesc Segura

fsegura@consultingdms.com

www.consultingdms.com

 

Altres posts sobre activitats permanents:

La nova Llei Balear 7/2013, d’activitats: a quines activitats afecta?

Quines són les activitats permanents en la Llei 7/2013, d’activitats?

-Com iniciar activitats innòcues o menors que NO precisen d’obres?