secretary dog

Una de les variables per determinar si una clàusula sòl en un contracte hipotecari és abusiva i per tant nul.la, és la proporcionalitat de la mateixa en el conjunt de les estipulacions i en especial si també hi ha un límit superior (clàusula sòtil) equivalent i proporcionat.
Però què s’entén per proporcionat?.
Quin és el diferencial entre la clàusula sol i la clàusula sòtil considerat acceptable per la jurisprudència?
Una vegada analitzada la base de dades del Consejo General del Poder Judicial, hem pogut extreure les següents conclusions:

1.- Si hi ha clàusula sòl i no hi ha clàusula sòtil: clàusula sòl nul.la
En aquest cas se declara de forma contundent que no hi ha equivalència i per tant la clàusula és nul.la de ple dret. (Sentència AP Alacant núm. 58/2012, i sentències del Jutjats Mercantil 7 de Barcelona de 12-9-11 i de Cádiz de 21-12-11).

2.- La clàusula sòtil mínima que en comparança amb la clàusula sòl ha estat estimada nul.la és del 10%.
No hem trobat cap sentència ni d’Audiència Provincial, ni de Jutjat de 1ª Instància que consideràs nul.la una clàusula sòl, quan la clàusula sòtil fos inferior al 10%.

3.- El diferencial mínim que hem localitzat, considerat abusiu i per tant nul és 7%
El diferencial entre la clàusula sòl i la clàusula sòtil mínim que ha estat estimat nul, és del 7%:
a.- Sentència AP de Càceres núm. 549/2012 (5% sòl i 12% sòtil)
b.- Sentència AP d’Alacant núm. 368/2012 (3% sòl i 10% sòtil)
En qualsevol cas, aquesta no és una dada significativa, ja que el diferencial no determina per si la proporcionalitat o no, ja que resulta obvi que un diferencial del 2% entre una clàusula sòl del 10% i una clàusula sòtil del 12%, hauria de ser considerada com a clarament abusiva i per tant nul.la de ple dret.

SENTÈNCIES LOCALITZADES A LA BASE DE DADES CENDOJ QUE ESTIMAVEN NUL.LES LES CLAUSULES SÒL
Sentència AP de Càceres núm. 549/2012 (5% sòl i 12% sòtil)
Sentència AP d’Alacant núm. 368/2012 (3% sòl i 10% sòtil)
Sentència AP de Càceres núm. 484/2012 (3,25% sòl i 12,45% sòtil i 4,2% sòl i 10% sòtil)
Sentència AP de Saragossa núm. 7/2013 (4,45 sòl i 12,5% sòtil)
Sentència AP de Càceres núm. 236/2012 (4% sòl i 12% sòtil)
Sentència AP de Palma de Mallorca núm. 489/2012 (4,5% sòl i 28% sòtil)
Sentència AP de Sevilla de 07-10-11 (2,75% sòl i 10%, 12% i 15% sòtil)
Sentència AP de Càceres núm. 373/2012 (3,7% sòl i 12% sòtil)
Sentència AP d’Alacant núm. 58/2012 (sí clàusula sòl i no clàusula sòtil)
Jutjat Mercantil de Cádiz de 21-12-11 (3,5% sòl i no clàusula sòtil)
Jutjat Mercantil núm. 7de Barcelona de 12-09-11 (4% sòl i no clàusula sòtil)
Jutjat Mercantil de Cádiz de 23-01-12 (3,95% sòl i 15 sòtil)
Jutjat Mercantil de Cáceres de 23-01-12 (3,85% sòl i 12 sòtil)