Eficiência Energia

Pot oferir o publicitar un habitatge en lloguer (de més de 4 mesos) o compravenda, sense comptar amb la certificació energètica?

L’article 12.2. deixa clar que l’etiqueta energètica “se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio”.  Per tant, tant als mostradors de les agències immobiliàries, com als portals d’internet, s’han de posar les etiquetes energètiques com una característica més de l’habitatge o local.

 

Quina sanció pot suposar?

Publicitar la venda o lloguer d’edificis o unitats d’edificis que hagin de disposar de certificat d’eficiència energètica sense fer esment a la seva qualificació d’eficiència energètica (lleu), la qual cosa implica una multa de 300 a 600 euros, si bé en cas que l’infractor hagi obtingut per la comissió de la infracció un benefici superior a l’import de la sanció, la sanció podrà ser equivalent a l’import obtengut http://boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf

 

Se pot derivar la responsabilitat vers el propietari?

En principi la responsabilitat serà de qui cometi la infracció, en aquest cas la publicitació sense incloure aquesta informació sobre la eficiència energètica per part de l’agència immobiliària. Ara bé, això no lleva que es pugui pactar en el contracte d’encàrrec de venda, que en cas que hi hagi una sanció per no publicitar el certificat d’eficiència energètica, l’agència immobiliària una vegada pagada la sanció, pugui repetir (reclamar) el seu import a la propietat.

 

S’han iniciat procediments sancionadors?

Quan s’aprova una nova llei, durant un temps se sol fer els ulls grossos. Es tracta en qualsevol cas d’una competència autonòmica. El que sabem és que a Navarra ja s’han fet inspeccions

 

Pot servir per exonerar la responsabilitat posar que s’està “en tramitació”?

Entenem que no, encara que en qualsevol cas podrà ser al.legat per intentar mitigar l’import de la sanció.