1.- Introducció:

En el nostre anterior post titulat “Una aproximació al règim sancionador previst en el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, aprovat pel Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril” analitzàvem l’article 18 del Procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis (Pb), aprovat pel citat Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, dedicat aquest article al règim sancionador en cas d’incompliment dels preceptes continguts en aquest procediment bàsic.

Concretament, assenyalàvem que el paràgraf primer d’aquest article 18 Pb contenia una remissió normativa respecte a la sanció dels incompliments dels preceptes d’aquest procediment bàsic, a les normes de rang legal aplicables en matèria de certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Indicàvem a més que no ens constava l’existència d’aquesta normativa ni en l’àmbit estatal ni en l’àmbit autonòmic balear, per la qual cosa concloíem que l’efectivitat sancionadora d’aquest primer supòsit de l’article 18 Pb en aquests moments era inexistent en l’àmbit de les Illes Balears.

Doncs bé, aquest buit normatiu ha estat solventat per la Llei estatal 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (publicada en el BOE 153, de 27-6-2013), les disposicions addicionals tercera i quarta de la qual regulen el règim d’infraccions i sancions en matèria de certificació de l’eficiència energètica dels edificis. En la mesura que és una llei estatal, el seu àmbit d’aplicació és òbviament tot el territori de l’Estat. A continuació es farà referència breument a aquest règim sancionador.

2.- Classificació de les infraccions i sancions en la Llei 8/2013, de 26 de juny:

La classificació de les infraccions en matèria de certificació de l’eficiència energètica dels edificis establerta en la Llei 8/2013, de 26 de juny, juntament amb les sancions previstes per a cada classe d’infracció, és la següent:

-Infraccions lleus, que poden sancionar-se amb multa de 300 a 600 €.

-Infraccions greus, que poden sancionar-se amb multa de 601 a 1.000 €.

-Infraccions molt greus, que poden sancionar-se amb multa d’1.001 a 6.000 €.

No obstant l’anterior, en els casos en què el benefici que l’infractor hagi obtingut per la comissió de la infracció fos superior a l’import de les sancions aplicables en cada cas, la sanció s’imposarà per un import equivalent al del benefici obtingut.

També ha de tenir-se present que la llei preveu dos supòsits d’agreujament de la infracció:

-Una infracció greu pot convertir-se en molt greu quan durant els tres anys anteriors a la seva comissió hagués estat imposada a l’infractor una sanció ferma pel mateix tipus d’infracció.

-Una infracció lleu pot convertir-se en greu quan durant l’any anterior a la seva comissió hagués estat imposada a l’infractor una sanció ferma pel mateix tipus d’infracció.

Finalment, la llei fixa com a criteris graduadors de la sanció el dany produït, l’enriquiment obtingut injustament i la concurrència d’intencionalitat o reiteració.

3.- Tipologia de les infraccions contingudes en la Llei 8/2013, de 26 de juny:

Respecte als tipus d’infraccions tipificades en la llei, proposem la següent sistematització per raó del seu contingut:

*Infraccions referides a l’expedició o control de la certificació:

-Falsejar la informació en l’expedició o registre de certificats d’eficiència energètica (molt greu).

-Actuar com a tècnic certificador sense reunir els requisits legalment exigits per ser-ho (molt greu).

-Actuar com a agent independent autoritzat per al control de la certificació de l’eficiència energètica dels edificis sense comptar amb la deguda habilitació atorgada per l’òrgan competent (molt greu).

-Incomplir les condicions establertes en la metodologia de càlcul del procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis (greu).

-L’expedició de certificats d’eficiència energètica que no incloguin la informació mínima exigida (lleu).

*Infraccions referides a la venda o lloguer d’immobles, o la seva publicitació:

-Publicitar en la venda o lloguer d’edificis o part d’edificis, una qualificació d’eficiència energètica que no estigui recolzada per un certificat en vigor degudament registrat (molt greu).

-Vendre o llogar un immoble sense que el venedor o arrendador lliuri el certificat d’eficiència energètica, vàlid, registrat i en vigor, al comprador o arrendatari (greu).

-Publicitar la venda o lloguer d’edificis o unitats d’edificis que hagin de disposar de certificat d’eficiència energètica sense fer esment a la seva qualificació d’eficiència energètica (lleu).

-Publicitar la qualificació obtinguda en la certificació d’eficiència energètica del projecte, quan ja es disposa del certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat.

*Infraccions referides a l’incompliment del deure exhibició de l’etiqueta:

-Exhibició d’una etiqueta que no es correspongui amb el certificat d’eficiència energètica vàlidament emès, registrat i en vigor (greu).

-No exhibir l’etiqueta d’eficiència energètica en els supòsits en què resulti obligatori (lleu).

-L’exhibició d’etiqueta d’eficiència energètica sense el format i contingut mínim legalment establerts (lleu).

*Infraccions referides a l’incompliment de deures formals:

-Incomplir l’obligació de presentar el certificat d’eficiència energètica davant l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma en matèria de certificació energètica d’on se situï l’edifici, per al seu registre (greu).

-No incorporar el certificat d’eficiència energètica de projecte en el projecte d’execució de l’edifici (greu).

-Incomplir les obligacions de renovació o actualització de certificats d’eficiència energètica (lleu).

-No incorporar el certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat en el Llibre de l’edifici (lleu).

Finalment, la llei també tipifica com a infracció lleu qualssevol accions o omissions que vulnerin l’establert en matèria de certificació d’eficiència energètica, quan no estiguin tipificades com a infraccions greus o molt greus.

4.- Subjectes responsables i Administració competent:

La llei considera subjectes responsables de les infraccions tipificades en la seva disposició addicional tercera a les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns que les cometin, encara a títol de simple inobservança.

Finalment, pot assenyalar-se que la llei atribueix la instrucció i resolució dels expedients sancionadors que s’incoin, als òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

Francesc Segura Fuster

http://blog.consultingdms.com

mail: fsegura@consultingdms.com

twitter: @francescsefus