Eficiência EnergiaDissabte 13 d’abril es publicà el RD 235/2013 de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica.
Aquest RD estableix l’obligació de posar a disposició de compradors o usuaris dels edificis, una certificació d’eficiència energètica que haurà d’incloure informació objectiva sobre l’eficiència energètica d’un edifici i valors de referència com a requisits mínims d’eficiència energètica, per tal que els propietaris o arrendataris d’edificis o d’una unitat d’aquest, puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica.

1.-Qui podrà emetre aquests certificats?
Arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers que tenguin formació i experiència en processos de certificació (una Ordre Ministerial ho desenvoluparà)

2.- En quines operacions jurídiques és exigible la certificació?
En la compravenda i arrendament.

3.- Quan serà exigible el certificat?
A partir d’1 de juny de 2013.

4.- Hi ha previst programes de formació pels sectors afectats?
Si, abans de 1 de juny de 2013 es desenvoluparà un pla de formació i informació pels sectors més afectats i se posarà a disposició pública, programes informàtics de qualificació energètica.

5.- Qui controlarà aquests certificats?
Les comunitats autònomes mitjançant un registre de qualificacions i inspeccions.

6.- Afecta a tots els edificis?
No, s’exclouen els edificis protegits, els religiosos, el que siguin usats menys de 4 mesos a l’any, edificis aïllats amb una superfície inferior a 50m2, el que se comprin per a reformes importants o d’esbucament, els religiosos, els industrials, els agrícoles…

7.- Quin són els requisits mínims d’eficiència energètica?
Són establerts al Codi Tècnic de l’Edificació

8.- Validesa temporal de certificat?
10 anys

9.- Cost del certificat?
El que fixin els professionals que ho facin. A Europa els preus oscilen entre els 1500 al Regne Unit, passant pels 900 a Dinamarca, entre 400 i 600 a Bèlgica i entre els 150 i 300 al Holanda i França.
Els experts pensen que els preus a Espanya podrien oscilar sobre els 200€ per un pis estàndard, als 300 per un habitatge unifamiliar. En qualsevol cas, haurem d’esperar el que fixi el mercat.