Puc reclamar-los? La nostra firma el pot ajudar.

 

1.- CLÀUSULA TERRA

Si té una clàusula terra a la seva hipoteca, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016, té altes possibilitats de recuperar els interessos abusius abonats. Per això serà necessari calcular l’import i reclamar-los judicialment (en cas que no prosperi un previ requeriment formal) al banc.

 

2.- DESPESES HIPOTECARIS

2.1.- Quines són les despeses que es generen quan es contracta un préstec hipotecari?

El notari, el registre de la propietat, l’impost d’actes jurídics documentats (un 1,2% sobre la quantia garantida al préstec hipotecari), la taxació de l’immoble i la gestoria encarregada de la seva tramitació.

S’ha de notar que la despesa més rellevant és l’Impost d’Actes Jurídics Documentats. Així com exemple i d’acord amb els tipus impositius actuals, les despeses aproximades serien:

Per un préstec de 150.000€:

IAJD 2718€, notaria 714€, registre 464€, gestoria 269€

Per un préstec de 250.000€

IAJD 4.530€, notaria 770€, registre 538€, gestoria 291€

Per un préstec de 500.000€

IAJD 9060€, notaria 889€, registre 709€, gestoria 327€

 

2.2.- Puc reclamar totes les despeses que he hagut d’afrontar?

Vostè pot reclamar les despeses relacionades amb el seu préstec hipotecari, però, NO totes!

Les despeses que el Tribunal Suprem entén que el consumidor té dret a reclamar són les despeses relatives a la notaria, gestoria i registre. No té dret al reintegrament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.

 

3.- CLÁUSULA D’OBERTURA.

També s’ha declarat ABUSIVA i NUL.LA per diversos tribunals espanyols i basant-se en la ja consolidada jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que sosté que les despeses i comissions impostes pels bancs han de quedar adequadament justificades. S’entén que perquè estiguin justificades, han d’obeir a serveis efectivament prestats, això és la comissió ha de tenir la seva raó de ser en una despesa o servei que va haver de fer el banc per a concedir la hipoteca. Així és el banc qui ha d’acreditar que el cobrament d’aquesta comissió respon:

  1. a un servei concret
  2. efectivament prestat al client
  3. que hagi estat sol.licitat pel client.

 

4.- QUINS DOCUMENTS NECESSIT PER RECLAMAR?

  • Escriptura de constitució de préstec hipotecari
  • Factures de les despeses (factura notaria, registre i gestoria)

 

Contacti amb nosaltres i l’ajudarem!