Streit ums Kind

QUÈ S’ENTEN PER PENSIÓ D’ALIMENTS? NOMÉS ALIMENTS?
Per pensió d’aliments, regulada a l’article 142 del Codi Civil, s’entén que és la quantitat que han d’abonar els progenitors per a sufragar les despeses que ocasiona el menor. Compren no sols el menjar, sino tot el necessari per al seu manteniment, habitació, vestit, assistència mèdica i educació del fill. És a dir, s’englobaria dins les despeses ordinàries, o sigui, les que són necessàries, previsibles i periòdiques.

QUÈ SUCCEEIX QUAN LA GUARDA I CUSTÒDIA ES DONA A UN DELS PROGENITORS EXCLUSIVAMENT?
Si la custòdia s’otorga exclusivament a un dels progenitors, el progenitor no custodi haurà d’abonar la pensió de aliments al progenitor custodi.
Idò bé, essent clara la resposta al pagament de pensió d’aliments en cas de custòdia monoparental, ens pot sorgir la següent pregunta:

QUÈ PASSA QUAN LA CUSTÒDIA ÉS COMPARTIDA PER AMBDÓS PROGENITORS? HE DE PAGAR ENCARA LA PENSIÓ D’ALIMENTS?
Avui en dia, i més a ran de la Sentència del Tribunal Suprem, de 29 d’abril de 2013, sobre els criteris per a establir la guarda i custòdia compartida, els Jutges acorden les custòdies compartides ja que de cada vegada més es compleixen els requisits establerts a l’esmentada Sentència.
Per tant, si tinc la custòdia compartida, he de pagar pensió d’aliments al/s meu/s fill/s? Idò bé, la guarda i custòdia compartida no impedeix que es fixi una pensió d’aliments a favor dels fills, en el cas que existeixi un desequilibri bastant important entre els ingressos dels dos progenitors. Per exemple, si un dels progenitors ingressa uns 4000 € al mes i l’altre ingressa uns 1000 € al mes, produiria un desequilibri econòmic en la vida del fill, ja que quan aquest estàs amb un dels progenitors duria un tipus de vida i quan estàs amb l’altre progenitor un altre tipus de vida ben distint.
Ara bé, si es dona l’anterior situació, i el progenitor que tingués els ingressos menors respecte a l’altre progenitor, sol.licita que s’estableixi una pensió alimenticia per al menor, hauria d’acreditar que l’altre progenitor perceb majors ingressos i que en conseqüència és necessari compartir les despeses alimentícies del menor. Però si no s’aconsegueix provar el desequilibri econòmic no s’establirà la pensió d’aliments en cas de custòdia compartida.

HI HA QUALQUE SENTÈNCIA QUE AIXÍ HO AVALI?
En aquest sentit, ve a col.lació citar la Sentència de l’Audiència Provincial de les Illes Balears, núm. 151/2012 de 16 d’abril. JUR 2012\159216, on queda totalment plasmada la solució respecte a la pregunta de si he de pagar la pensió d’aliments en cas de custòdia compartida.

RELEXIÓ PERSONAL:

*Al meu entendre, és del tot lògic que quan existeix un desnivell econòmic entre ambdós progenitors i l’interès del menor així ho aconselli, es comparteixin les despeses d’aliments dels fills ja que no es pot consentir que els fills duguin un nivell de vida tant diferenciat quan estan amb un i altre progenitor. Si no s’estableix l’esmentada pensió en aquests casos provocaria unes conseqüències perjudicials per als fills.