Administració Concursal de

“VALADIS SYSTEM, S.L.”

 

Palma, 21 de juny de 2013

Benvolguts senyors,

 

En la meva condició d’administrador concursal de l’entitat “VALADIS SYSTEM, S.L.” en virtut de la Resolució de data 17 de maig de 2013 dictada pel Jutjat Mercantil núm. 2 de Palma –Mallorca-, en les actuacions núm. 266/2013, en el qual es declara el Concurs Voluntari de l’esmentada entitat, pel present escrit i en compliment de l‘esmentada resolució, els instem perquè, si ho consideren oportú, insinuïn el seu crèdit enfront de l’entitat concursada en la forma establerta a l’article 85 de la Llei Concursal.

 

I.         Han de comunicar a l’administració concursal l’existència del seu crèdit en el menor temps possible i en tot cas en el termini no superior a UN MES, a comptar des del dia següent a la publicació en el Bolletí Oficial de l’Estat de la Resolució de declaració del concurs (article 21.1.5º en relació a l’article 23.1 de la pròpia Llei Concursal 22/03).

 

II.        Per a dur a efecte tal comunicació han de formular escrit signat pel creditor, per qualsevol altre interessat en el crèdit o per qui acrediti representació suficient d’ells i lhan de presentar a aquesta administració concursal, que té domicili en el carrer Caputxins, núm. 4A, 1r (edifici Orisba) de Palma. La comunicació podrà presentar-se personalment o a través de correu a l’indicat domicili; així mateix serà vàlida l’efectuada per mitjans electrònics a l’adreça de correu valadissystem@consultingdms.com.

 

III.       S’ha d’indicar en la comunicació, el nom, domicili i altres dades significatives del creditor, així com les relatives al crèdit: el seu concepte, quantia, dates d’adquisició i venciment, característiques i la qualificació que pretengui. Si s’invoqués algun privilegi especial, s’indicarà els béns i drets als quals afecta i les dades registrals. També s’haurà d’assenyalar un domicili o una adreça electrònica perquè aquesta Administració pugui practicar quantes comunicacions resultin necessàries o convenients, produint plens efectes les que es remetin al domicili o a l’adreça indicada.

 

IV.      Han d’acompanyar còpia, en forma electrònica si ha optat per aquesta via de comunicació, del títol o dels documents relatius al crèdit. Aquesta Administració, a excepció que el títol o document estigui inscrit en un registre públic, podrà sol·licitar els originals o còpia autoritzada, així com qualsevol altre justificació necessària pel reconeixement del crèdit.

 

Sense res més a comunicar i quedant a l’espera de la seva contesta, atentament,

 

            Miquel A. Mas i Colom

Administrador Concursal

 “VALADIS SYSTEM, S.L.”