Què és el dret civil balear?

A l’estat espanyol conviuen diversos drets civils (Aragó, Catalunya, Balears, País Vasco, Navarra i Galícia). A Balears per tant hi ha un dret propi i comú que regula les relacions entre particulars a les Illes Balears.

 

Quin és el règim econòmic matrimonial a Balears?

A les Illes Balears regeix com a règim econòmic matrimonial supletori (és a dir, a falta de pacte exprés mitjançant capítols matrimonials), la separació de bens, la qual cosa fa que la quasi totalitat de matrimonis entre ciutadans balears es regesqui per aquest règim.

 

En què consisteix el règim econòmic de separació de bens?

En el règim econòmic matrimonial de separació de bens cada cònjuge té la propietat i administració dels seus béns, tant els adquirits abans del matrimoni com durant el matrimoni, cadascú respon dels seus deutes i responsabilitats. És a dir, en principi cada cònjuge pot disposar del seu patrimoni, sense necessitat del consentiment de l’altre cònjuge.

 

Es podia vendre el domicili familiar sense el consentiment de l’altre cònjuge?

Fins la reforma operada per la llei 7/2017 de 3 d’agost es podia disposar (vendre, hipotecar…) el domicili familiar sense necessitat de consentiment de l’altre cònjuge.

 

I a partir de la llei 7/2017 de 3 d’agost?

A partir de la modificació operada per la llei 7/2017 de 3 d’agost al sistema del règim econòmic matrimonial, serà necessari el consentiment d’ambdós cònjuges per la venda de l’habitatge familiar, encara que sols sigui propietat d’un dels dos. S’ha d’afegir que no sols per a la venda, també per qualsevol acta de disposició, com és ara hipotecar-lo.

 

Per què?

El legislador balear ho explica a l’exposició de motius de l’esmentada llei: “ la necessitat del consentiment del cònjuge no titular perquè el titular pugui fer negocis amb el domicili familiar perquè en aquest punt és una millora necessària per a protegir la unitat familiar davant els deutes del cònjuge titular únic de l’habitatge familiar”.

Per tant, a partir d’ara serà necessari assegurar-se que els dos cònjuges firmen l’escriptura de compravenda

 

Què passa si el cònjuge no titular no ha firmat l’escriptura de compravenda?

En aquest supòsit la compravenda pot ser anul.lable a instància del cònjuge que no ha firmat i en el termini de 4 anys comptador a partir de la inscripció en el Registre de la Propietat o des que el cònjuge hagi conegut l’acte en qüestió.

 

Pot perjudicar a l’adquirent de bona fe, el no consentiment del cònjuge no titular?

No, la manifestació errònia o falsa de qui fa la disposició sobre el caràcter de l’habitatge no perjudica a l’adquirent de bona fe, sens perjudici del que determini la legislació hipotecària. Per tant el tercer comprador de bona fe, no resultarà perjudicat per aquest no consentiment o per la manifestació errònia. I conseqüentment en el supòsit que el cònjuge no titular interposàs una demanda per falta de consentiment, en cap cap podria afectar al tercer comprador de bona fe.

 

 

Aquesta publicació també està disponible en: Spanish English German