1.- SITUACIÓ ACTUAL

El Tribunal Suprem en sentència de 9 de maig de 2013 va establir que les denominades clàusules terra sols eren lícites si complien un doble nivell de transparència (consultar anterior post). La realitat és que quasi mai es complien els requisits exigits pel Tribunal Suprem i la pràctica totalitat de les sentències declaraven nul.les les clàusules terra.

Ara bé la sentència del Tribunal Suprem no tenia efectes retroactius, és a dir sols es podien reclamar els interessos a partir de la sentència de 9 de maig de 2013, però no els anteriors a la sentència.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016 ha declarat que aquesta limitació no era conforme amb el dret europeu, per la qual cosa es poden reclamar els interessos de les clàusules terra anteriors a 9 de maig de 2013.

 

2.- COM SÉ SI TENC UNA CLÀUSULA TERRA?

Per sebre si tens una clàusula terra has de consultar l’escriptura de constitució de la hipoteca. Potser ben bé que no la trobis, ja que no sempre s’entregava, més aviat el contrari. En aquest cas l’has de demanar al banc o a la gestoria que tramità la inscripció registral de la hipoteca.

 

3.- COM ÉS UNA CLÀUSULA TERRA?

Un model tipus de clàusula terra podría ser:

  1. c) El tipo de interés devengado por el presente préstamo hipotecario no podrá ser inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) ni superior al DOCE POR CIENTO (12%) nominal anual, por lo que, si de la aplicación de las normas de revisión indicadas en el punto anterior, resultare un tipo de interés inferior al mínimo señalado, se devengará dicho tipo mínimo; y si resultare un tipo de interés superior al máximo citado, se aplicará dicho tipo máximo.

 

4.- COM PUC RECLAMAR ELS INTERESSOS?

Actualment la única via és la judicial. El Govern parla d’introduir un codi de bones pràctiques pels bancs i caixes, però tot i que encara res s’ha concretat, sembla que no evitaria haver d’anar al jutjat.

 

5.- RECLAMACIÓ PRÈVIA

Ara bé, abans d’anar al Jutjat és convenient reclamar extrajudicialment al banc i de forma que es deixi constància de la reclamació. És convenient ja que potser que el banc o caixa s’avengui a pagar sense haver d’anar al jutjat i a més a més si la reclamació és fefaent, encara que el banc assentesqui a la demanda, hi ha grans opcions que hi hagi una condemna en costes.

La forma de la reclamació que aconsellam és via burofax remés al banc (adjutam model gratuït)

 

No dubteu a contactar amb nosaltres si voleu que vos ajudem.

 

AL BANC………………….

Oficina…………………….

Domicili:…………………

 

A…….………de…….de………….de 2017

 

Sr………………………………………………………i la Sra………………………………………, majors d’edat, amb domicili al carrer ……………………………………………amb telèfon…………………….i email………………………..,amb document d’identitat núm……………………………………………… respectivament, com a titulars del(s) préste(cs) hipotecar(is) següents:

  

I.- Préstec hipotecari  de data de………………………….. d’escriptura de préstec hipotecari de l’habitatge, per import de…………………………..euros a retornar en…………… anys, signat davant el notari de…………………….., la…………………………amb el número de protocol……………

Els préstec (s) amb garantia hipotecaria dels quals som titulars, contenen unes clàusules que imposen un límit a la variabilitat del tipus d’interès, les anomenades “clàusules terra”, per a la qual cosa requerim:

La SUPRESSIÓ I INAPLICACIÓ de les clàusules terra del contracte hipotecari que tenim concertat amb vostès, en atenció a les diferents sentències del Tribunal Suprem que les declara nul·les per la seva falta de transparència i que generen un desequilibri contractual important que desvirtua l’essència mateixa del contracte de préstec a interès variable subscrit (la variació del tipus d’interès en funció de les fluctuacions del mercat a l’índex pactat). Així mateix, també esmentar la Sentència del Tribunal de Justícia de la unió Europea de data 21 de Desembre de 2016, on es determina que els bancs han de retornar totes les quantitats pagades de més per l’aplicació de la clàusula terra.

– Que formulin el RECÀLCUL de las quotes abonades des de la data de la primera revisió fins la darrera quota pagada, aplicant el tipus d’interès de referència pactat en cada moment juntament amb el seu diferencial. Tot seguit, procedesquin a abonar al meu compte corrent ( el mateix al qual està domiciliat el pagament del préstec),l’import resultant de la diferència entre la suma abonada pels meus representants d’acord amb aqueixa clàusula de límit mínim d’interès i la que realment hagués de pagar sense aquesta barrera.

 

En cas de no rebre noticies en 15 dies entendrem que s’ha denegat la llegítima petició que es formula per mitjà d’aquest escrit, i ens reservem expressament l’exercici de les accions extrajudicials o judicials que corresponguin, ja sigui individualment o bé per mitjà de les acciones col·lectives que en el seu cas s’exercitin i que implicarà a més a més la terra·licitud d’una indemnització pels danys i perjudicis causats, que en aquest cas són considerables.

 

Aquest requeriment tendrà els efectes prevists a l’art. 394 de la LEC.

Restant a la seva disposició

  

Signatura