En el nostre anterior post sobre el tipus d’activitats permanents, es varen exposar els criteris de distinció entre activitats permanents majors, menors i innòcues, reguladades a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. A continuació es farà una breu descripció dels tràmits administratius de com iniciar activitats innòcues o menors que NO precisen d’obres, és a dir, quan NO s’hagin de realitzar obres subjectes a llicència o comunicació prèvia d’acord amb la normativa urbanística.

A aquests efectes, hem de distingir dos moments successius en el temps: la instal.lació de l’activitat i l’inici de l’exercici de l’activitat:

1.- Fase d’instal·lació de l’activitat: En el supòsit d’activitats permanents innocues o menors que per a la seva instal.lació no s’hagin de realitzar obres subjectes a llicència o comunicació prèvia d’acord amb el que estableix la normativa urbanística, NO és preceptiva la presentació de cap documentació prèvia a l’Administració competent. Per tant, es pot dur a terme la instal.lació de l’activitat sense la necessitat d’haver de fer prèviament cap actuació davant l’Administració.

2.-Fase d’inici de l’exercici de l’activitat: Una vegada finalitzada la instal·lació de l’activitat, el titular haurà de presentar una declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat, en què ha de manifestar la seva conformitat amb el planejament urbanístic i ha d’instar la seva inscripció en el registre autonòmic d’activitats.

Aquesta declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat ha d’anar acompanyada de determinada documentació, que és diferent segons es tracti d’una activitat innòcua o una activitat menor:

-Si es tracta d’una activitat innòcua, s’ha d’aportar un certificat sobre el compliment de la normativa aplicable subscrit per un tècnic o una tècnica competent que ha d’incloure una memòria tècnica succinta sobre l’activitat i les instal·lacions, acompanyada dels plànols d’emplaçament i d’allò realment executat, tant de planta com d’alçada, a escala adequada, amb la ubicació dels elements essencials de les instal·lacions tècniques i de maquinària, amb una fitxa resum de l’activitat.

– Si es tracta d’una activitat menor, s’ha d’aportar: (1) el projecte d’activitat d’allò realment executat, en els termes prevists en el títol I de l’annex II de la Llei, que inclogui la fitxa resum; (2) un certificat del tècnic director d’acord amb els models oficials.

La presentació de la declaració responsable i el pagament dels tributs corresponents faculta al titular per a l’inici i l’exercici de l’activitat.

Finalment, s’ha de tenir present que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a una declaració responsable, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat des del moment en què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertoqués. A més, la resolució de l’Administració Pública que declari aquestes circumstàncies podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ a l’inici de l’activitat corresponent, així com la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat, d’acord amb les normes sectorials d’aplicació.

Francesc Segura

fsegura@consultingdms.com

www.consultingdms.com

 

Altres posts sobre activitats permanents:

La nova Llei Balear 7/2013, d’activitats: a quines activitats afecta?

Quines són les activitats permanents en la Llei 7/2013, d’activitats?

-Iniciar activitats permanents majors que NO precisin d’obres.