1.- ASSESSORAR-TE AMB UN ADVOCAT

Aquest és el més senzill i important consell. Si el segueixes, tot el que ve a continuació resulta sobrer.

 

2.- REGISTRE DE LA PROPIETAT

Has de demanar un “certificat” de la finca al Registre de la Propietat. Alerta, no és el mateix un certificat que una “nota informativa”, més barata, però que sols té caràcter informatiu, és a dir, pot contenir inexactituds.

Amb el certificat, podràs comprovar:

.- Qui és el propietari

.- Les càrregues de la finca (hipoteques, servituds –vistes, de camins…-, embargaments…) 

.- Que no hi ha arrendadors registrats (els no registrats no tenen protecció)

.- Si l’habitatge és de protecció oficial (tenen importants obligacions i limitacions)

Atenció: el Registre de la Propietat no certifica ni els límits de la finca, ni els metres quadrats.

Assegura’t que una vegada feta la compravenda, la finca queda registrada a nom teu. Aquest procés pot torbar-se entre 30-60 dies. És convenient inscriure la finca tan aviat com sigui possible per tenir la protecció del Registre front a tercers. El notari pot enviar via electrònica l’escriptura pública de compravenda tot d’una que sigui firmada, per tant convé demanar-li.

 

3.- CADASTRE.

El cadastre te pot donar informació útil sobre el seu valor als efectes dels imposts (IBI, Plusvàlues, Impost de Patrimoni…), però el seu principal objectiu és ser un registre per a la recaptació d’imposts.

Per tant, ten en compte que el cadastre tampoc no certifica ni els límits ni els metres quadrats de la finca.

 

4.- URBANISME.

.- Has de comprovar que les llicències estan en ordre i que la finca és una construcció legal. Això resulta especialment rellevant quan es compra sobre plànols o directament del promotor. L’ajuntament pot informar-te sobre si la finca o edifici té totes les llicències i els permisos i te pot donar una cèdula urbanística.

.- Ves molt amb compte si has de comprar una finca en sol rústic. En principi és un sol reservat per a ús agrícola, per la qual cosa has de prendre precaucions addicionals consultant l’Ajuntament i el Consell respectius per assegurar-te que té els permisos i llicències pertinents per ús residencial. Són no poques les sorpreses desagradables i molt greus, que es donen en compradors poc prudents.

 

5.- LLEI DE COSTES

Si has de comprar una finca o habitatge vora la mar, has de consultar la Demarcació de Costes i treure un certificat que la propietat no està afectada per la Llei de Costes de 1988, especialment si és dins el denominat domini públic marítim (10m)

 

6.- COMPRAVENDA SOBRE PLÀNOLS

T’has d’assegurar que el promotor té contractada l’assegurança de responsabilitat civil (també coneguda com a responsabilitat decenal), per cobrir possibles defectes estructurals de l’edifici. Aquesta assegurança ha d’esser inclosa dins el llibre de l’edifici que el promotor t’ha d’entregar a tu.

Per altre banda, el promotor ha de tenir contractada també una assegurança per garantir els teus pagaments a compte de la compravenda. Has de comprovar que aquesta garantia és individual i no una col.letiva per cobrir el conjunt de la promoció. Així mateix has de comprovar que els teus pagaments parcials van a un compte específic, que sols potser usat per a la construcció de la concreta promoció teva.

Confirma que l’habitatge que compres té el final d’obra firmat per l’arquitecte director i està inscrita al Registre de la Propietat.

 

7.- COMUNITATS DE PROPIETARIS (PISOS)

Si el que compres és un pis que forma part d’una finca (tècnicament denominat Comunitat de Propietaris), és aconsellable comprovar abans els estatuts de la mateixa i les normes o reglaments interns (no totes les comunitats en tenen), per evitar futures sorpreses amb els teus veïnats. Aquestes normes internes o estatuts poden regular aspectes com usos de les piscines, terrasses…

 

8.- IMPOSTS

Els imposts que has de pagar, dependran de si estàs comprant una casa nova directament del promotor o bé és un habitatge de segona mà.

Si compres una casa o un pis nou, has de pagar l’IVA (10%) al venedor, al mateix moment que pagues el preu de l’habitatge. El comprador també ha de pagar l’IAJD (Impost d’Actes Jurídics Documentats), que és l’1,2% del preu de venda escripturat.

Si compres una casa o pis de segona mà, en aquest cas no pagues IVA sinó l’Impost de Transmissions Patrimonials –ITP- (entre el 8% i el 10%). Aquest impost s’ha de pagar a la Hisenda de la Comunitat Autònoma dins els 30 dies següents a la compra.

 

9.- PROCÉS DE COMPRAVENDA

El procés normal per a comprar una casa és la firma d’un contracte d’opció (un contracte privat redactat per un advocat), pagant una quantitat a compte (normalment el 10% del preu) i després d’un període de dos o tres mesos, se formalitza la compravenda amb escriptura pública davant notari.

 

Font: gov.uk i elaboració propia

Aquesta publicació també està disponible en: Spanish English German