En el BOE número 12 de data 14 de gener de 2013 apareix publicat el Reial Decret 1718/2012, de 28 de desembre, pel qual es determina el procediment per realitzar la lectura i facturació dels subministraments d’energia en baixa tensió amb potència contractada no superior a 15 kW.

El règim bàsic relatiu a la lectura i facturació d’aquests tipus de subministraments que s’estableix en el citat reial decret és el següent:

1.- Tal com s’indica en el seu enunciat i s’estableix expressament a l’article 1, aquest és aplicable a tots els subministraments en baixa tensió amb potència contractada no superior a 15 kW i conforme a la seva D. Transitòria 1ª resultarà d’aplicació a les facturacions dels consums que es realitzin a partir del dia 1 d’abril de 2013.

2.- Es distingeixen dos supòsits bàsics, consistents en què ens trobem davant consumidors acollits a la tarifa d’últim recurs (article 2) o de consumidors que hagin contractat el seu subministrament a través d’una comercialitzadora en mercat lliure (article 3).

3.- Respecte al primer supòsit relatiu als consumidors acollits a la tarifa d’últim recurs, cal assenyalar:

3.1.- Règim general: La lectura de l’energia serà realitzada per l’encarregat de lectura amb una periodicitat bimensual, si bé en el cas de subministraments que comptin amb equips de mesura amb capacitat per telemesura i telegestió, i efectivament integrats en els corresponents sistemes, la lectura es realitzarà amb una periodicitat mensual, posant l’encarregat de lectura en tots dos casos a la disposició de l’empresa comercialitzadora les dades per a la seva facturació bimensual o mensual segons correspongui. Per tant, la facturació ha de realitzar-se sempre sobre la base de lectures reals, tret que aquestes no puguin ser efectivament realitzades per l’encarregat de lectura.

3.2.- En el cas l’encarregat de lectura no pugui accedir a l’equip de mesura per realitzar la lectura, aquest haurà de procedir de la següent manera:

3.2.1.- Haurà de deixar un avís d’impossible lectura en el qual s’indiqui un número de telèfon i una adreça web mitjançant la qual l’usuari pugui facilitar la lectura del seu equip, així com el termini per fer-ho, així com la informació que l’usuari hagi d’indicar per poder facilitar aquesta lectura.

3.2.2.- L’usuari disposarà del termini de dos mesos des de l’avís d’impossible lectura per posar la lectura del seu equip de mesura a la disposició de l’encarregat de la lectura, transcorregut el qual l’encarregat de la lectura podrà estimar el consum d’aquest subministrament en funció del procediment recollit en la normativa vigent a cada moment.

3.2.3.- En tot cas i sense perjudici de l’obligació de l’encarregat de lectura de llegir amb caràcter bimensual, o mensual, segons correspongui, es realitzarà una regularització anual sobre la base de lectures reals i, en cas que el consumidor no faciliti les lectures, aquesta regularització anual podrà realitzar-se sobre la base d’estimacions.

3.3.- Aquest règim general pot alterar-se de les dues següents formes:

3.3.1.- Primer règim alternatiu: Previ acord exprés entre les parts, encarregat de la lectura, comercialitzador i consumidor, i quan tal circumstància s’hagi notificat al consumidor i aquest hagi acceptat aquest mètode de facturació, es podran realitzar facturacions mensuals, mitjançant el següent sistema:

3.3.1.a.- La lectura de l’energia serà realitzada per l’encarregat de lectura amb una periodicitat bimensual i posada a la disposició de l’empresa comercialitzadora d’últim recurs.

3.3.1.b.- En els mesos alterns en els quals no hi hagi lectura real, es facturarà en funció del procediment recollit en la normativa vigent a cada moment. Aquestes estimacions seran realitzades per l’encarregat de lectura. En aquestes factures s’indicarà «consum benvolgut».

3.3.2.- Segon règim alternatiu: Previ acord exprés entre les parts, podrà facturar-se una quota fixa mensual proporcional als consums històrics i quan no els hi hagi amb una estimació d’hores d’utilització diària, prèviament acordada, més el terme de potència. En tot cas, es produirà una regularització com a mínim anual i amb base en lectures reals.

3.4.- Als subjectes acollits al pagament per domiciliació bancària no podrà deure-se’ls en compte quantitat alguna fins a transcorreguts 7 dies naturals des de la remissió de la factura.

3.5.- En aquells casos en els quals dins d’un mateix període de facturació hagi regit més d’un preu del peatge o tarifa, la facturació es realitzarà sobre la base dels consums reals realitzats, que es distribuiran proporcionalment als dies en què hagin estat en vigor cadascun dels preus.

4.- Respecte al segon supòsit relatiu als consumidors que hagin contractat el seu subministrament a través d’una comercialitzadora en mercat lliure, el règim establert és molt similar al previst en el supòsit anterior, preveient-se així l’exigència de lectures amb una periodicitat màxima bimensual, amb exigència de lectura mensual en cas de comptar amb equips de mesura amb capacitat per telemesura i telegestió, i efectivament integrats en els corresponents sistemes; aplicació del mateix procediment en cas d’impossibilitat d’accés a l’equip de mesura per realitzar la lectura; previsió expressa del segon règim alternatiu exposat anteriorment; respecte del termini de 7 dies naturals des de la remissió de la factura per a càrrecs en compte; la distribució proporcional dels consums reals realitzats en un període de facturació en què hagi regit més d’un preu del peatge.

Aquesta regulació s’estableix sense perjudici que els consumidors no acollits a la tarifa d’últim recurs i les comercialitzadores en mercat lliure puguin arribar a qualsevol altre tipus d’acord relatiu a les condicions de facturació, sempre que ambdues parts ho decideixin lliurement i quedi recollit en el corresponent contracte de subministrament, respectant dites condicions el que es disposa en la normativa d’aplicació.

Francesc Segura Fuster

mail: fsegura@consultingdms.com

twitter: @francescsefus