El Reial Decret-Llei 11/2018 ha reformat la Llei 10/2018 de 28 d’abril, de Prevenció del blanqueig de capitals i de finançament de terrorisme.

En aquesta reforma incorpora a la disposició addicional única, l’obligació d’inscripció al registre mercantil, a les persones jurídiques o físiques que de forma empresarial o professional prestin tots o alguns dels servicis contemplats a l’article 2.1.o) de la Llei 10/2018 de 28 d’abril, de Prevenció del blanqueig de capitals i de finançament de terrorisme:

 

.- Constituir societats o altres persones jurídiques

.- Exercir funcions de direcció

.- Secretaris no consellers dels consells d’administració

.- Assessoria externa d’una societat

.- Soci d’una associació o funcions similars

.- Facilitar un domicili social o una direcció comercial, postal o administrativa

.- Funcions de fiduciari d’un fideïcomís o trust

.- Accionista per compta d’una altre persona.

 

El Reial Decret-Llei 11/2018 estableix per aquesta obligació una vacatio legis, que acaba dia 3 de setembre de 2019 (apartat 4rt de la disposició addicional única).

A més d’aquesta obligació, amb la presentació dels comptes anuals, hauran de presentar un document en el que es relacionin entre altres informacions, el número d’operacions executades, el tipus de servei prestat, embalum de facturació…

La no inscripció pot constituir una infracció lleu de l’article 53, que pot suposar una sanció de fins a 60.000€ (article 58),

Aquesta publicació també està disponible en: Spanish English German