About Francesc Segura Fuster

La información y el asesoramiento jurídico ofrecido en la sección Blog es orientativo y no vinculante. Si necesita realizar una consulta jurídica cualificada, debe dirigirse siempre a un profesional debidamente calificado. Si lo desea, puede contactar con nosotros en info@consultingdms.com ---------- The information and legal counsel offered in the Blog section is just guiding and not binding. If you need to make a qualified legal inquiry, you must always address to a professional duly authorized. If you wish, you may contact us at info@consultingdms.com ---------- La informació i l'assessorament jurídic ofert a la secció Blog és orientatiu i no vinculant. Si necessita realitzar una consulta jurídica qualificada, ha de dirigir-se sempre a un professional degudament qualificat. Si ho desitja, pot contactar amb nosaltres a info@consultingdms.com

Com iniciar activitats innòcues o menors que NO precisen d’obres?

En el nostre anterior post sobre el tipus d’activitats permanents, es varen exposar els criteris de distinció entre activitats permanents majors, menors i innòcues, reguladades a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. A continuació es farà una breu descripció dels tràmits administratius [...]

Per |gener 20th, 2015|Administratiu|0 Comentaris

Comentari sobre la imprescriptibilitat d’infraccions urbanístiques en sòl rústic protegit

La sentència núm. 108/2014, de 26 de febrer, de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, es pronuncia sobre una qüestió important relativa a l’abast de la imprescriptibilitat d'infraccions urbanístiques en sòl rústic protegit, d’acord amb la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística d’Illes Balears (LDU). 1.- El [...]

Per |abril 28th, 2014|Administratiu, Destacades|0 Comentaris

El nou règim d’infraccions i sancions en matèria d’eficiència energètica d’edificis en la Llei 8/2013, de 26 de juny.

1.- Introducció: En el nostre anterior post titulat “Una aproximació al règim sancionador previst en el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, aprovat pel Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril” analitzàvem l'article 18 del Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis (Pb), aprovat pel citat Reial [...]

Per |juliol 14th, 2013|Administratiu, Destacades|0 Comentaris

Una aproximació al règim sancionador previst en el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, aprovat pel Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril.

I.- Plantejament inicial. El Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Conforme s'estableix en aquest Procediment bàsic (Pb), el promotor o propietari de l'edifici o de part del mateix, ja sigui de nova construcció o existent, és el responsable d'encarregar la realització de [...]

Per |maig 1st, 2013|Administratiu|0 Comentaris

Breu exposició del nou règim de lectura i facturació dels subministraments d’energia elèctrica en baixa tensió de fins a 15kW

En el BOE número 12 de data 14 de gener de 2013 apareix publicat el Reial Decret 1718/2012, de 28 de desembre, pel qual es determina el procediment per realitzar la lectura i facturació dels subministraments d'energia en baixa tensió amb potència contractada no superior a 15 kW. El règim bàsic relatiu a la lectura [...]

Per |gener 14th, 2013|Administratiu, Civil, Destacades|0 Comentaris

Sanció de 2000 € per remetre mail a clients sense còpia oculta

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat a la seva pàgina web una resolució de data 4 de desembre de 2012 per la qual imposa a una entitat una sanció de 2000 €, per considerar-la responsable d'haver infringit l'article 10 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de [...]