About Francesc Segura Fuster

La información y el asesoramiento jurídico ofrecido en la sección Blog es orientativo y no vinculante. Si necesita realizar una consulta jurídica cualificada, debe dirigirse siempre a un profesional debidamente calificado. Si lo desea, puede contactar con nosotros en info@consultingdms.com ---------- The information and legal counsel offered in the Blog section is just guiding and not binding. If you need to make a qualified legal inquiry, you must always address to a professional duly authorized. If you wish, you may contact us at info@consultingdms.com ---------- La informació i l'assessorament jurídic ofert a la secció Blog és orientatiu i no vinculant. Si necessita realitzar una consulta jurídica qualificada, ha de dirigir-se sempre a un professional degudament qualificat. Si ho desitja, pot contactar amb nosaltres a info@consultingdms.com

10 preguntes bàsiques en matèria de disciplina urbanística

1.- En què consisteix la disciplina urbanística? D’acord amb el que indica l’article 144.2 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB), la disciplina urbanística comporta l’exercici per les Administracions públiques competents de les següents potestats administratives, en els termes regulats a l’esmentada llei: -La inspecció de l’execució dels [...]

Per |octubre 7th, 2019|Administratiu|0 Comentaris

Àmbit de les activitats sotmeses a la Llei 7/2013, després de la reforma de la Llei 6/2019

El passat 16 d’abril de 2019 va entrar en vigor en la seva totalitat la Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’ activitats a les Illes Balears, publicada al BOIB núm. 21, de 16 de febrer de 2019. [...]

Per |setembre 25th, 2019|Administratiu|0 Comentaris

Solució de conflictes entre el PTI de Mallorca i els plans urbanístics en les categories de sòl rústic comú

La recent Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 493/2018, de 24 d’octubre [ECLI:ES:TSJBAL:2018:873] tracta entre d’altres qüestions, la problemàtica dels criteris de prevalència entre la normativa d’ordenació territorial i la urbanística, en cas de conflicte a l'hora de determinar la categoria de sòl i la qualificació urbanística a les quals [...]

Per |desembre 4th, 2018|Administratiu|0 Comentaris

Canvis en el règim de la llicència de primera ocupació i de la cèdula d’ habitabilitat a la Modificació puntual del Reglament General de la Llei d’ordenació i ús del sòl

Al BOIB número 143, de 15-11-18, ha aparegut publicat l'Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de data 8 de novembre de 2018, d’aprovació definitiva de la modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca (ROUS). Tal com s’explica en [...]

Per |novembre 20th, 2018|Administratiu|0 Comentaris

La rehabilitació mèdica com a causa de prescripció de reclamacions d’indemnització per danys físics

Recentment la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha dictat la Sentència núm. 429/2018, de 12 de setembre  de 2018 [ECLI:ES:TSJBAL:2018:773], en què desestima un recurs contenciós-administratiu interposat contra una resolució de la consellera de salut del Govern Balear, que va desestimar una reclamació patrimonial en matèria sanitària, per prescripció [...]

Per |novembre 12th, 2018|Administratiu|0 Comentaris

L’Administració ha de justificar motivadament la culpabilitat de l’infractor

En aquests darrers mesos la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha emès al manco dues sentències en què generalitza una doctrina creada a l’àmbit tributari, segons la qual l’Administració no pot fonamentar l’existència de culpabilitat en l’infractor amb una simple exposició de fets i un resum d’al.legats, sinó que [...]

Per |novembre 6th, 2018|Administratiu|0 Comentaris

Les estacions de servei de combustibles “desateses” (sense personal present en l’estació) són compatibles amb els drets dels consumidors

La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Illes Balears ha dictat la Sentencia número 44, de data 31 de gener de 2017, que anul·la l'article 7 del Decret 31/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els drets de les persones consumidores i usuàries en l'activitat de venda al públic al [...]

Per |febrer 14th, 2017|Administratiu|0 Comentaris

Al final s’ha fet justícia amb un servidor públic

En data de 4 d'abril de 2016 el Jutjat del Contenciós-administratiu nombre 3 de Palma ha fet pública la sentència 162/2016, d'1 d'abril de 2016, que estima el recurs contenciós-administratiu relatiu a la responsabilitat de l'Ajuntament de Palma per la defunció del bomber Alejandro Ribas Millán esdevingut en l'incendi que es va produir el 6 [...]

Per |abril 5th, 2016|Administratiu|0 Comentaris

Anul.lada la modificació del PGOU Palma per implantar una ETAP a la Font de la Vila

En data de 1 d'octubre de 2015 hem conegut  la Sentencia número 553, de 29 de setembre de 2015, dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Illes Balears, que estima el recurs contenciós-administratiu interposat contra l'Acord del Ple de l'Ajuntament de Palma de Mallorca de data de 21 de març de [...]

Per |octubre 3rd, 2015|Administratiu, Destacades|0 Comentaris

Iniciar activitats permanents majors que NO precisin d’obres

En el nostre anterior post sobre activitats permanents, es varen exposar els tràmits i les actuacions per a la instal.lació i inici d’activitats permanents innòcues i menors que no precisassin de la realizació d’obres subjectes a llicència o comunicació prèvia d’acord amb la normativa urbanística. Exposarem ara les actuacions a seguir quan es tracti d’iniciar [...]

Per |gener 29th, 2015|Administratiu|0 Comentaris