Haus mit Balkon in ParisDia 1 de gener de 2015, molts de contractes de lloguer de les denominades rendes antigues, acaben…Efectivament, després de dècades i dècades de lloguers congelats derivats de la LAU de 1964, ara s’acaben. La LAU de 1964 va fixar la denominada pròrroga forçosa, per la qual cosa no es podien resoldre i les rendes eren baixes i congelades.

Segons la disposició transitòria tercera de la LAU de 1994, s’estableix un període transitori que finalitza al cap de vint anys d’entrar en vigència la llei, això és l’1 de gener de 2015.

 

Què passar si l’arrendatari és una persona física?

En aquest cas, el contracte d’arrendament s’extingirà quan l’arrendatari se jubili o mori, tret que el seu cònjuge continuï amb la mateixa activitat, la qual cosa determinaria perllongar el contracte fins que l’esmentat cònjuge se jubili o mori. Això no obstant, si el que succeeix l’arrendatari o el seu cònjuge és un descendent, aleshores el contracte finalitzarà dia 1 de gener de 2015.

 

Què passa si és una persona jurídica?

En aquests supòsits, el contracte d’arrendament finalitza dia 1 de gener de 2015, tret dels locals que s’han extingit abans (locals amb més de 2500m2, locals en que es desenvolupin activitats distintes de les comercials o que pagassin un IAE superior als 510,86€).

 

Què passa si hi ha hagut un previ traspàs del local de negoci a un tercer?

Si hi ha hagut un traspàs previ en els 10 anys abans a l’1 de gener de 1995, aleshores la data de finalització del contracte se allargaria cinc anys més, és a dir, finalitzaria dia 1 de gener de 2020.

 

Quines drets té l’arrendatari una vegada extingit el contracte d’arrendament dia 1 de gener de 2015?

Té un dret de preferència per arrendar de bell nou el local. Efectivament di dins l’any següent a l’extinció del seu contracte, l’arrendador vol llogar el local a un nou arrendatari, l’antic arrendatari tendrà dret de preferència per arrendar-lo en igualtat de condicions que el nou interessat. Per tant serà necessari notificar prèviament a l’actual arrendatari les condicions aplicables al nou contracte

Dret a ser indemnizat amb 18 mensualitats de la renda vigent al temps de l’extinció de l’arrendament, si en el local s’instal.la, dins l’any següent a l’extinció, un nou negoci igual o semblant al realitzat per ell mateix.

 

Consell

Ara és el moment de plantejar-se amb temps una estratègia contractual, tant si es tracta de l’arrendatari  com de l’arrendador. S’haurà de valorar l’actual situació del mercat i les possibilitats i conveniències de continuar o no l’actual situació arrendatícia. El que és clar és que ens trobam davant una situació clau.