En data de 1 d’octubre de 2015 hem conegut  la Sentencia número 553, de 29 de setembre de 2015, dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Illes Balears, que estima el recurs contenciós-administratiu interposat contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Palma de Mallorca de data de 21 de març de 2013, que va aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de Palma, referent a l’ampliació del sistema general de comunicacions i infraestructures 43- 01-I, SGCI/ISBA, per poder implantar una estació de tractament d’aigua potable els voltants de la “Font de la Vila”, situada en la Carretera de Valldemossa (publicat en el BOIB núm. 50, de 13 d’abril de 2013). Queda així Anul.lada la modificació del PGOU Palma per implantar una ETAP a la Font de la Vila.

Aquest recurs havia estat interposat per un veí de Palma, sota la direcció lletrada de l’advocat Francesc Segura, soci del despatx DMS CONSULTING, per considerar que aquesta modificació puntual s’havia aprovat amb flagrants deficiències que la convertien en nul·la de ple dret. Concretament, i tal com es recull en la sentència, aquestes deficiències denunciades consistien bàsicament en el següent:

1.- Nul·litat de la modificació puntual del PGOU de Palma de Mallorca, al no haver-se sotmès a “avaluació ambiental estratègica” (AAE), quan aquesta resultava preceptiva de conformitat amb la Llei Balear 11/2006, de 14 de setembre, ja que la instal·lació de l’estació d’una nova depuradora a la zona en la modificació del planejament produeix efectes mediambientals, en implicar el canvi de la qualificació urbanística en una superfície de 42.984 m2 i disminuir el sòl destinat a ús agrícola, afectar negativament al paisatge, al mitjà biòtic i a la geomorfologia.

2.- Nul·litat de la modificació puntual del PGOU de Palma de Mallorca, per l’absència de justificació, primer, de l’existència d’una contaminació microbiològica com a motiu adduït per a la implantació de la nova estació depuradora; segon, per la falta de consideració d’altres alternatives més adequades; tercer, per no motivar que la zona prevista per a la seva implantació anés la més adequada; i quart, per raonar-se insuficientment la dimensió superficial.

Doncs bé, el Tribunal duu a terme una exhaustiva anàlisi de la prova pericial practicada i conclou efectivament que la indicada modificació puntual del PGOU de Palma va haver d’haver-se sotmès a “avaluació ambiental estratègica” (AAE), assumint les conclusions de la prova pericial practicada, en la mesura que aquesta modificació té uns evidents efectes significatius sobre el medi ambient, tal com resulta de les següents consideracions:

1.- Perquè implica un canvi en la naturalesa del sòl, passant de “sòl rústic” a “sistema general d’infraestructures” i per tant també en les activitats que es realitzen sobre el mateix, doncs acolliran les instal·lacions d’una estació de tractament d’aigües, i que aquest pèrdua de sòl no serà compensada.

2.- Perquè les dimensions del projecte (4,3 has) poden ser considerades de “gran extensió”.

3.- Perquè en tractar-se d’una intervenció per la qual es construirà una infraestructura amb caràcter de permanència, *artificialitzant a més completament la naturalesa del sòl, pot considerar-se que els efectes sobre el medi ambient derivats seran:

Segurs quant a probabilitat, atès que la infraestructura es construirà de manera efectiva.

Il·limitats en el temps quant a durada i freqüència, pel caràcter permanent que tindrà.

Irreversibles, doncs donat el seu caràcter permanent, no és possible calcular quan podran revertir-se els impactes causats per la seva construcció.

4.- Perquè paisatgísticament es veurà afectat l’entorn d’un element del patrimoni cultural d’importància històrica com és la Font de la Vila (declarat BIC i inclòs en una Ruta Paisatgística prevista en el Pla Territorial del Mallorca).

5.- Perquè la seva incidència pel que fa a les característiques naturals especials de la zona, pot considerar-se com de gran importància per les següents raons:

5.1.-Perquè aquesta zona està considerada “Punt d’Interès Geològic” per l’IGM, i com tal compta amb un perímetre de protecció (“zona de restriccions màximes”) de 250 m, que limita pràcticament qualsevol ús en aquest entorn. Aquest perímetre es veuria afectat per la intervenció.

5.2.- Perquè a més ha de tenir-se en compte la possible afecció de la zona humida del Prat de la Font de la Vila, especialment en dos aspectes: la possible contaminació de l’aqüífer per filtracions d’algun tipus, bé en la fase de construcció, bé en la fase d’operació, i les possibles alteracions en els vessaments superficials de la zona degudes la impermeabilització d’una gran quantitat de superfície i a la possible alteració dels pendents, la qual cosa tindria un efecte directe sobre l’alimentació hídrica de el “Prat”.

Per tot això, conclou que va ser NO PROCEDENT l’acord de no subjecció a Avaluació Ambiental Estratègica de la Modificació puntual del PGOU de Palma, així com que la remissió al procediment d’Estudi d’Impacte Ambiental en substitució de l’Avaluació Estratègica Ambiental per a l’aplicació de mesures ambientals, és també NO PROCEDENT, doncs segons la LEAIB correspondria la submissió a Avaluació Estratègica Ambiental.

Partint de les anteriors consideracions, que impliquen l’acreditació que la modificació puntual del PGOU de Palma per a la instal·lació d’una ETAP en la Font de la Vila produeix efectes significatius sobre el medi ambient, i que per tant va haver de sotmetre’s a AAE, la seva aprovació definitiva és nul·la de ple dret, en virtut de l’article 5 de la Llei Balear 11/2006 i l’article 62.2 de la LPAC, havent d’estimar-se el recurs contenciós administratiu sense necessitat de pronunciar-se sobre les restants qüestions plantejades en la demanda, concernents a la justificació, pertinència i proporcionalitat de la implantació d’una estació depuradora, ja que la seva anàlisi té com a premissa que el procediment d’elaboració de la disposició urbanística no hagi omès cap tràmit essencial.

Veure la Sentència.