Fotolia_51193811_XS

La Unió Europea ha acabat configurant noves realitats socials. Es calcula que més de 12 milions de ciutadans europeus resideixen a estats de la UE diferents als d’origen. La lliure circulació de persones, un dels pilars de la Unió Europea, ha provocat al llarg d’aquests decennis d’existència, importants moviments de persones entre els diferents països (a Balears es calcula que resideixen uns 45.000 alemanys i uns 30.000 britànics).

Unes 450.000 famílies de la UE s’enfronten cada any a una successió internacional, amb tota la problemàtica jurídica i pràctica que això implica (bens i hereus residents a diferents estats, determinació de la normativa aplicable…)

 

REGLAMENT 650/2012

Per tal de solventar els innombrables problemes pràctics que això implica la Unió Europea ha adoptat el Reglament 650/2012 que entra en vigor el 17 d’agost de 2015 (els reglaments de la Unió Europea són normes d’eficàcia directa i general, sense necessitat de cap norma jurídica de transposició).

Mitjançant aquest reglament es facilita l’obejctiu de mantenir i desenvolupar un espai de llibertat, de seguretat i de justícia dins del qual estigui garantit la lliure circulació de persones, uns dels pilars bàsics de la Unió Europea i clau en la creació bon funcionament del mercant interior.

Es tracta d’un reglament que tendrà un gran impacte en el dia a dia dels ciutadans europeus, ja que regular la llei aplicable en casos de successió internacional, la competència judicial, el reconeixement i força executiva de les resolucions, els documents públics i transaccions judicials, així com la importantíssima creació del certificat successori europeu.

Comentar que no és aplicable a les qüestions fiscals, administratives i duaneres.

Les principals novetats són:

 

1.- LLEI APLICABLE

Sens dubta el més trascendent és la determinació de la llei aplicable a les successions:

1.- Com a regla general, la llei aplicable serà la de l’estat en el qual el causant tengui la seva “residència habitual “ en el moment de la mort.

2.- No serà aplicable aquesta regla general de la residència habitual, si es designa la llei de l’estat, la nacionalitat del qual es tengui en el moment de realitzar l’elecció o en el moment de la mort.

Sens dubta es tracta d’una norma de gran importància i que pot afectar i molt als ciutadans europeus que residesquin a estats diferents al seu d’origen.

L’esmentat reglament entrarà en vigor el 17 d’agost de 2015. Això no obstant i segons les disposicions transitòries es possible fer la designació de la llei aplicable a la successió abans de l’entrada en vigor del reglament, sempre que se faci d’acord amb les formes i normes determinades en el reglament.

Per tant, pot resultar aconsellable fer la designació de la llei aplicable a la successió abans de dia 17 d’agost de 2015, per tal d’evitar sorpreses que poden resultar desagradables.

 

2.- COMPETÈNCIA.

S’estipula com a regla general la competència dels tribunals de l’estat membre en el que el causant tengués la seva residència habitual en el moment de la seva mort.

Això no obstant, les parts podran pactar que la competència correspongui als tribunals de l’estat membre, la llei del qual hagi estat designada pel causant, la qual haurà d’esser la de seva nacionalitat.

 

3.- RECONEIXEMENT, FORÇA EXECUTIVA I EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS.

Les resolucions d’un estat membre seran reconegudes a la resta d’estats membres sense necessitat de recorrer a cap altre procediment.

Els documents públics expedits en un estat membre, tendran als altres estats membres, el mateix valor provatori que a l’estat membre d’origen.

No s’exigirà legalització ni formalització anàloga de cap casta per als documents expedits a un altre estat membre.

 

4.- CERTIFICAT SUCCESSORI EUROPEU

Sens dubta la gran novetat. Suposa un autèntic avenç. Aquest certificat servirà per a acreditar a tota la Unió Europea, la qualitat i/o drets de cada hereu i l’atribució dels bens concrets que formin part de l’herència.

El certificat serà un títol vàlid per a la inscripció de l’adquisició hereditària en el registre competent d’un estat membre.

Amb aquest certificat s’evitaran els enormes problemes de tramitació d’herències transfrontereres. Els hereus podran provar fàcilment la seva qualitat com a tals i els seus drets o facultats.

 

En definitiva, es tracta d’un reglament d’enorme trascendència pràctica, de gran complexitat jurídica, però que suposa un avenç formidable en la construció de la Unió Europea.